Arxiu d'etiquetes: uoc

Xarxes Multimèdia pacs i pràctiques

L’assignatura de Xarxes Multimèdia presenta una visió introductòria de les xarxes de computadors, com s’estructuren, quins dispositius les integren, quines són les normes  protocols i quines són les seves aplicacions i serveis.

La asignatura de Redes Multimedia presenta una visión introductoria de las redes de computadoras, como se estructuran, que dispositivos las integra, cuales son las normas y protocolos y cuales sus aplicaciones y servicios.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Les PACs i Pràctiques que es mostren en aquesta pàgina són propietat de Paquita Ribas. Es publiquen per a facilitar l’estudi de l’assignatura de Disseny Gràfic a companys de la UOC. Estan baix la llicència de Creative Commons BY NC ND. Aquesta llicència permet redistribuir el material sempre que es reconegui la meva autoria. No tens permís per a utilitzar-los amb finalitats comercials ni fer obres derivades del meu treball.

Las PACs y Prácticas que se muestran en esta página son propiedad de Paquita Ribas. Se publican para facilitar el estudio de la asignatura de Diseño Gráfico a compañeros de la UOC. Estan bajo la licencia de Creative Commons BY NC ND . Esta licencia permite redistribuir el material siempre que se reconozca mi autoría. No tienes permiso para utilizarlos con fines comerciales ni hacer obras derivadas de mi trabajo.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Igual te interessen els resums i apunts dels mòduls de l’assignatura de Disseny Gràfic  / Igual te interesan los resúmenes y apuntes de los módulos de la assignatura

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Notal final de l’assignatura: 9 – Excel·lent / Nota final de la asignatura: 9 – Excelente

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pac 1

Mòduls 1 i 2 de l’assignatura. / Mòdulos 1 y 2 de la asignatura.
Qualificació: A / Nota: A

Llicència CC -BY-NC-ND

SOLUCIÓ PAC1 PRESENTADA PEL CONSULTOR /  SOLUCIÓN PAC1 PRESENTADA POR EL CONSULTOR

Pac 2

Mòduls 2, 3 i 4 de l’assignatura. / Mòdulos 2, 3 y 4 de la asignatura.
Qualificació: A / Nota: A

Llicència CC -BY-NC-ND

SOLUCIÓ PAC2 PRESENTADA PEL CONSULTOR /  SOLUCIÓN PAC2 PRESENTADA POR EL CONSULTOR

Pràctica 1

Configuració d’una Xarxa local / Configuración de una red local

Qualificació: A / Nota: A

Llicència CC -BY-NC-ND

xarxes_portada_practica1

Pràctica 2

Configuració d’una xarxa Wi-Fi / Configuración de una red Wif-Fi

Qualificació: A / Nota: A

Llicència CC -BY-NC-ND

xarxes_portada_practica2

Pràctica 3

Configuració d’un connexió ordinador-telèfon mòbil /  Configuración de una conexión ordenador-teléfono móvil
Qualificació: A / Nota: A

Llicència CC -BY-NC-ND

xarxes_portada_practica3

Pràctica 3, exercici 1

Procés de configuració de la connexió d’un ordinador amb un telèfon mòbil. Convertir un smartphone en un punt d’accés.
Proceso de configuración de la conexión de un ordenador con un teléfono móvil. Convertir un smartphone un un punto de acceso.

Llicència CC -BY-NC-ND

Física per a Multimèdia

En l’assignatura de Física per a Multimèdia s’estudien els moviments de les forces, el moviment ondulatori, òptica, electromagnetisme. Per a practicar els coneixements es programa amb ActionScript.

En la asignatura de Física para la Multimedia se estudian los movimientos de las fuerzas, el movimiento ondulatorio, óptica y electromagnetismo. Para practicar los conocimientos se programa con ActionScript.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Les PACs i Pràctiques que es mostren en aquesta pàgina són propietat de Paquita Ribas. Es publiquen per a facilitar l’estudi de l’assignatura de Disseny Gràfic a companys de la UOC. Estan baix la llicència de Creative Commons BY NC ND. Aquesta llicència permet redistribuir el material sempre que es reconegui la meva autoria. No tens permís per a utilitzar-los amb finalitats comercials ni fer obres derivades del meu treball.

Las PACs y Prácticas que se muestran en esta página son propiedad de Paquita Ribas. Se publican para facilitar el estudio de la asignatura de Diseño Gráfico a compañeros de la UOC. Estan bajo la licencia de Creative Commons BY NC ND . Esta licencia permite redistribuir el material siempre que se reconozca mi autoría. No tienes permiso para utilizarlos con fines comerciales ni hacer obras derivadas de mi trabajo.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Igual te interessen els resums i apunts dels mòduls de l’assignatura  / Igual te interesan los resúmenes y apuntes de los módulos de la asignatura

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Qualificació final de l’assignatura: 8,4 Notable / Nota final de la asignatura: 8,4 Notable

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pac 1

Mòduls 1, 2 i 3 de l’assignatura / Módulos 1, 2 y 3 de la asignatura.
Nota: B

Llicència CC -BY-NC-ND

CORRECCIÓ PAC 1: Presentada pel consultor de l’assignatura / CORRECCIÓN PAC 1: Presentada por el consultor de la asignatura

AJUDA PER A RESOLDRE LA PAC 1
Pregunta 1 Mòdul 1, pàg. 9 – mòdul 1, pàg. 11 – mòdul 1, pàg. 20 Pregunta 6
Pregunta 2 Mòdul 1, pàg. 14 Pregunta 7 Mòdul 2 (6.2.4), pàg. 69
Pregunta 3 Mòdul 1, pàg. 12 Pregunta 8 Mòdul 2 (5.3.2), pàg. 60
Pregunta 4 Mòdul 2, pàg. 8 – mòdul 2, pàg. 12 Pregunta 9 Mòdul 3 (2.2), pàg. 19
Pregunta 5 Mòdul 2, pàg. 18 Pregunta 10

Pac 2

L’objectiu d’aquesta PAC és la generació de moviments realistes amb l’ordinador. S’aplicaran els coneixements de cinemàtica i dinàmica adquirits en el curs. Mòduls 1, 2 i 3 de l’assignatura.
El objetivo de esta PAC es la generación de movimentos realistas con el ordenador. Se aplicarán los conocimientos de cinemática y dinámica adquiridos en el curso. Módulos 1, 2 y 3 de la asignatura.
Nota: A

Llicència CC -BY-NC-ND

Apartat 1 –  Moviment rectilini uniformement accelerat

Apartat 2 – Moviment oscil·latori

Apartat 3 – Moviment circular

Apartat 4 – L’astronauta saltarí

Apartat 5 – Massa que penja d’una molla

RESOLUCIÓ DELS EXERCICIS

Pac 3

Mòduls 4, 5 i 6 de l’assignatura / Módulos 4, 5 y 6 de la asignatura.
Nota: A

Llicència CC -BY-NC-ND

CORRECCIÓ PAC 3: Presentada pel consultor de l’assignatura / CORRECCIÓN PAC 3: Presentada por el consultor de la asignatura

AJUDA PER A RESOLDRE LA PAC / AYUDA PARA RESOLVER LA PAC
Pregunta 1 Mòdul 4 (1.1.2), pàg.9 i pàg. 10 Pregunta 6 Mòdul 6 (2.2.2), pàg.27
Pregunta 2 Mòdul 4 (1.2.1), pàg.14 Pregunta 7 http://ca.wikipedia.org/wiki/Disc_dur
http://www.monografias.com/trabajos5/discmagn/discmagn.shtml
Pregunta 3 Mòdul 4 (1.3), pàg.25 Pregunta 8 http://www.slideshare.net/ingdianabaquero/ondas-radiosatelimicroo
http://www.profisica.cl/comofuncionan/como.php?id=45
http://www.profisica.cl/comofuncionan/como.php?id=48
Pregunta 4 Mòdul 5 (1.1), pàg.7 i pàg. 8 Pregunta 9 http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_%28inform%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_vol%C3%A1til
http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_no_vol%C3%A1til
Pregunta 5 Mòdul 6 (1.2.1), pàg.8 Pregunta 10 Mòdul 6 (2.5), pàg.23

Pac 4

Exercicis pràctics sobre els mòduls 4, 5 i 6 de l’assignatura.
Ejercicios pràcticos sobre los módulos 4, 5 y 6 de la asignatura.
Nota: A

Llicència CC -BY-NC-ND

CORRECCIÓ PAC 4: Presentada pel consultor de l’assignatura / CORRECCIÓN PAC 4: Presentada por el consultor de la asignatura

Arquitectura de la Informació pac i pràctiques

En aquesta assignatura es treballa la metodologia de Disseny Centrat en l’Usuari per al correcte desenvolupament d’aplicacions multimèdia. S’aprèn a estructurar de forma organitzada la informació vinculada a una aplicació i a dissenyar amb wireframes. Es cursa abans de l’assignatura de Disseny d’Interfícies i d’Usabilitat.

En esta asignatura se trabaja la metodología del Diseño Centrado en el Usuario para el correcto desarrollo de aplicaciones multimedia. Se aprende a estructurar de forma organizada la información vinculada a una aplicación y a diseñar con wireframes. Se cursa antes de las asignaturas de Diseño de Interfaces y de Usabilidad.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Les PACs i Pràctiques que es mostren en aquesta pàgina són propietat de Paquita Ribas. Es publiquen per a facilitar l’estudi de l’assignatura de Disseny Gràfic a companys de la UOC. Estan baix la llicència de Creative Commons BY NC ND. Aquesta llicència permet redistribuir el material sempre que es reconegui la meva autoria. No tens permís per a utilitzar-los amb finalitats comercials ni fer obres derivades del meu treball.

Las PACs y Prácticas que se muestran en esta página son propiedad de Paquita Ribas. Se publican para facilitar el estudio de la asignatura de Diseño Gráfico a compañeros de la UOC. Están bajo la licencia de Creative Commons BY NC ND . Esta licencia permite redistribuir el material siempre que se reconozca mi autoría. No tienes permiso para utilizarlos con fines comerciales ni hacer obras derivadas de mi trabajo.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Igual t’interessa els meus articles: / Igual te interesan mis artículos:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Igual te interessen els resums i apunts dels mòduls de l’assignatura de Disseny Gràfic  / Igual te interesan los resúmenes y apuntes de los módulos de la asignatura

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Qualificació final de l’assignatura: 8,6 Notable
Nota final de la asignatura: 8,6 Notable

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PRÀCTICA FINAL

Proposta justifica de l’Arquitectura de la Informació d’un lloc web. Pràctica final d’assignatura / Propuesta justificada de la Arquitectura de la Información de un sitio web. Práctica final de la asignatura.
Programes utilitzats: Illustrator, maquetació: Indesign.
Programas utilizados: Ilustrator, maquetación: Indesign.
Qualificació pràctica final: A 9

Llicència CC -BY-NC-ND

portada-practica-final

Pac 1. Definicions generals sobre l’AI / Definiciones generales sobre la AI

Programes utilitzats: Il·lustracions: Illustrator, maquetació: Indesign.
Programas utilizados: Ilustraciones: Ilustrator, maquetación: Indesign.
Qualificació: B / Nota: B

Llicència CC -BY-NC-ND

Arquitectura de la Informació pac 1

Pac 2. Avaluació d’una web des de l’òptica de l’arquitectura de la informació /Evaluación de una web desde la óptica de la arquitectura de la información.

Programes utilitzats: Illustrator, maquetació: Indesign./ Programas utilizados: Ilustrator, maquetación: Indesign.
Qualificació: B / Nota: B

Llicència CC -BY-NC-ND

Arquitectura de la Informació pac 2

Pac 3. Arbre de continguts, navegació i wireframes / Árbol de contenidos, navegació y wireframes

Programes utilitzats: Illustrator, maquetació: Indesign./ Programas utilizados: Ilustrator, maquetación: Indesign.
Qualificació: B / Nota: B

Llicència CC -BY-NC-ND

Arquitectura de la Informació pac 3

Gràfics 3D pacs i pràctiques

Gràfics 3D aborda, per una banda, una introducció teòrica del tractament de gràfics per ordinador i la comunicació visual. S’utilitza el 3D Studio Max per a realitzar la part pràctica de l’assignatura, amb activitats de modelat, de materials i textures i d’il·luminació.

Gráficos 3D aborda, por un lado, una introducción teórica del tratamiento de gráficos por ordenador y de comunicación visual. Se utiliza el 3D Studio Max para realizar la parte práctica de la asignatura, con actividades de modelado, de materiales y texturas y de iluminación.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Les PACs i Pràctiques que es mostren en aquesta pàgina són propietat de Paquita Ribas. Es publiquen per a facilitar l’estudi de l’assignatura de Disseny Gràfic a companys de la UOC. Estan baix la llicència de Creative Commons BY NC ND. Aquesta llicència permet redistribuir el material sempre que es reconegui la meva autoria. No tens permís per a utilitzar-los amb finalitats comercials ni fer obres derivades del meu treball.

Las PACs y Prácticas que se muestran en esta página son propiedad de Paquita Ribas. Se publican para facilitar el estudio de la asignatura de Diseño Gráfico a compañeros de la UOC. Estan bajo la licencia de Creative Commons BY NC ND . Esta licencia permite redistribuir el material siempre que se reconozca mi autoría. No tienes permiso para utilizarlos con fines comerciales ni hacer obras derivadas de mi trabajo.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Igual te interessen els resums i apunts dels mòduls de l’assignatura / Igual te interesan los resúmenes y apuntes de los módulos de la asignatura

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Qualificació final: 8,7 Notable/ Nota final: 8,7 Notable

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pac 1 – Primera entrega

Consisteix en la realització de diferents exercicis amb 3D Max. / Consiste en la realización de diferentes ejercicios con 3D Max.
Qualificació: A / Nota: A

Llicència CC -BY-NC-ND

Treballs lliures per a pujar nota

Pac 1 – Segona entrega

Consisteix en la realització de diferents exercicis amb 3D Max. / Consiste en la realización de diferentes ejercicios con 3D Max.
Qualificació: B / Nota: B

Llicència CC -BY-NC-ND

PAC 2

Qualificació: A / Nota: A

Llicència CC -BY-NC-ND

PAC 3

Qualificació: A / Nota: A

Llicència CC -BY-NC-ND

Pràctica final del semestre / Práctica final del semestre

Títol: “Alien arribant a casa”
Qualificació: B 8

Llicència CC -BY-NC-ND

Narrativa Interactiva pacs i pràctiques

En l’assignatura de Narrativa Interactiva se estudien les nocions i estructures que s’usen en la redacció de guions seqüencials i guions multimèdia de cinema, televisió, animació, etc. Es fa servir de referència la narració tradicional occidental (mites de la Grècia clàssica fins el segle XX).

En la asignatura de Narrativa Interactiva  se estudian las nociones y estructuras que se usan en la redacción de guiones secuenciales y guiones multimedia de cine, televisión, animación, etc. Se utiliza como referencia la narración tradicional occidental (mitos de la Grecia clásica hasta el siglo XX).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Les PACs i Pràctiques que es mostren en aquesta pàgina són propietat de Paquita Ribas. Es publiquen per a facilitar l’estudi de l’assignatura de Disseny Gràfic a companys de la UOC. Estan baix la llicència de Creative Commons BY NC ND. Aquesta llicència permet redistribuir el material sempre que es reconegui la meva autoria. No tens permís per a utilitzar-los amb finalitats comercials ni fer obres derivades del meu treball.

Las PACs y Prácticas que se muestran en esta página son propiedad de Paquita Ribas. Se publican para facilitar el estudio de la asignatura de Diseño Gráfico a compañeros de la UOC. Están bajo la licencia de Creative Commons BY NC ND . Esta licencia permite redistribuir el material siempre que se reconozca mi autoría. No tienes permiso para utilizarlos con fines comerciales ni hacer obras derivadas de mi trabajo.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Igual te interessen els resums i apunts dels mòduls de l’assignatura de Llenguatges i Estàndards Web / Igual te interesan los resúmenes y apuntes de los módulos de la asignatura

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Qualificació final: Notable/ Nota final: Notable

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pac 2 – Anàlisi en grup d’una pel·lícula / Análisis en grupo de una película

Components del grup: Dídac Ramírez, Pau Ramírez, Raúl Ramos, Alberto Ribas i Paquita Ribas
Treball destacat d’entre tots els treballs de l’aula. Trabajo destacado de entre todos los trabajos del aula.
Qualificació: A / Nota: A

Llicència CC -BY-NC-ND

Narrativa-Interactiva-pac2

Pac 3 – Pac 4 – Creació d’un guió seqüencial i d’un personatge / Creación de un guión secuencial y de un personaje

Treball individual / Trabajo individual
Qualificació: B / Nota: B

Llicència CC -BY-NC-ND

Narrativa-Interactiva-pac3

Pac 5 – Anàlisi en grup d’un lloc web / Análisis en grupo de un sitio web

Components del grup: Pau Ramírez, Raúl Ramos, Alberto Ribas i Paquita Ribas
Treball destacat d’entre tots els treballs de l’aula. Trabajo destacado de entre todos los trabajos del aula.
Qualificació: A / Nota: A

Llicència CC -BY-NC-ND

portada_pac5

Pràctica – Elaboració del guió per un producte interactiu multimèdia /Elaboración de un guión para un producto interactivo multimedia

Qualificació: A / Nota: A
EVA, guió multimèdia interactiu

Llicència CC -BY-NC-ND

Inspirat amb l’obra de Paquita Ribas “La Mirada de n’Eva”, Guanyadora del concurs Narrativa Breu III de l’EOI d’Eivissa 2011. Tots els drets reservats.

guió Multimèdia interactiu

Juga amb Eva: / Juega con Eva

 

Matemàtiques per a Multimèdia I, pacs i pràctiques

L’assignatura de Matemàtiques I per a la Multimèdia es dedica als camps de les Matemàtiques que tenen una relació més clara amb els gràfics Multimèdia. Es tracten els temes de proporcions, simetries, geometria cartesiana plana i dimensional i la geometria fractal.

La asignatura de Matemáticas I para la Multimedia se dedica a los campos de las Matemáticas que tienen una relación más clara con los gráficos Multimedia. Se trata de la proporción, las simetrías, la geometría cartesiana plana y dimensional y la geometría fractal.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Igual te interessen els resums i apunts dels mòduls de l’assignatura de Llenguatges i Estàndards Web / Igual te interesan los resúmenes y apuntes de los módulos de la asignatura

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Les PACs i Pràctiques que es mostren en aquesta pàgina són propietat de Paquita Ribas. Es publiquen per a facilitar l’estudi de l’assignatura de Disseny Gràfic a companys de la UOC. Estan baix la llicència de Creative Commons BY NC ND. Aquesta llicència permet redistribuir el material sempre que es reconegui la meva autoria. No tens permís per a utilitzar-los amb finalitats comercials ni fer obres derivades del meu treball.

Las PACs y Prácticas que se muestran en esta página son propiedad de Paquita Ribas. Se publican para facilitar el estudio de la asignatura de Diseño Gráfico a compañeros de la UOC. Están bajo la licencia de Creative Commons BY NC ND . Esta licencia permite redistribuir el material siempre que se reconozca mi autoría. No tienes permiso para utilizarlos con fines comerciales ni hacer obras derivadas de mi trabajo.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Qualificació final de l’assignatura: Excel·lent / Nota final de la asignatura: Excelente
Qualificació pràctica final: Excel·lent / Nota de la práctica final: Excelente

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pràctica 1

Construir un paisatge en Flash, utilitzant les proporcions assenyalades i seguint les instruccions de l’enunciat de la pràctica.
Construir un paisaje en Flash, utilizando las proporciones señaladas y siguiendo las instrucciones del enunciado de la práctica.
Programes utilitzats: Adobe CS4 Flash, Photoshop, Illustrator
Qualificació: A / Nota: A

Llicència CC -BY-NC-ND

paquita_ribas_prac1_mates

Documentació per a la resolució de la pràctica / Documentación para la resolución de la práctica.

Enunciat pràctica 1 mates

Pràctica 2

Construir un fons marí animat en Flash, seguint les instruccions de l’enunciat de la pràctica.
Construir un fondo marino animado en Flash, siguiendo las instrucciones del enunciado de la práctica.
Programes utilitzats: Adobe CS4 Flash, Photoshop, Illustrator.
Qualificació: A / Nota: A

Llicència CC -BY-NC-ND

Paquita Ribas, Pràctica 2, Mates I, UOC 2010 from PaquitaRibas on Vimeo.

Documentació per a la resolució de la pràctica / Documentación para la resolución de la práctica.

Enunciat-parc2-mates

Pac 1

Comprèn els mòduls 1, 2 i 3 de l’assignatura.
Comprende los módulos 1, 2 y 3 de la asignatura.
Qualificació: A / Nota: A

Llicència CC -BY-NC-ND

Pac 2

Comprèn els mòduls 4, 5, i 6 de l’assignatura.
Comprende los módulos 4, 5 y 6 de la asignatura.
Qualificació: A / Nota: A

Llicència CC -BY-NC-ND

Exercicis de Matemàtiques amb Flash

CONVERTIR EN RADIANTS

convertir-en-radiants

Document en Flash: convertir-en-radiants

SITUAR UN PUNT SOBRE COORDENADES

Document de Flash: Punt sobre coordenades

PRODUCTE DE MATRIUS

Document de Flash: Producte de matrius

 

Llenguatges i estàndards web

En Llenguatges i Estàndards Web s’estudien dos llenguatges fonamentals que componen la web: l’HTML i el CSS.

En Lenguajes y Estandares Web se estudian dos lenguajes fundamentales que componen la web: el HTML y el CSS.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Igual te interessen els resums i apunts dels mòduls de l’assignatura de Llenguatges i Estàndards Web / Igual te interesan los resúmenes y apuntes de los módulos de la asignatura

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Les PACs i Pràctiques que es mostren en aquesta pàgina són propietat de Paquita Ribas. Es publiquen per a facilitar l’estudi de l’assignatura de Disseny Gràfic a companys de la UOC. Estan baix la llicència de Creative Commons BY NC ND. Aquesta llicència permet redistribuir el material sempre que es reconegui la meva autoria. No tens permís per a utilitzar-los amb finalitats comercials ni fer obres derivades del meu treball.

Las PACs y Prácticas que se muestran en esta página son propiedad de Paquita Ribas. Se publican para facilitar el estudio de la asignatura de Diseño Gráfico a compañeros de la UOC. Están bajo la licencia de Creative Commons BY NC ND . Esta licencia permite redistribuir el material siempre que se reconozca mi autoría. No tienes permiso para utilizarlos con fines comerciales ni hacer obras derivadas de mi trabajo.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Qualificació final de l’assignatura: Excel·lent/ Nota final de la asignatura: Excelente

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pràctica 1

Realitzar un lloc compost per a 4 pàgines: currículum, llista d’enllaços, maquetació i explicació d’entitats HTML i CSS utilitzades en la pràctica. Conceptes apresos en es quatre primers blocs de l’assignatura: Llistes, imatges, enllaços, div, span, validació i accessibilitat.

Realizar un sitio compuesto por 4 páginas: currículum, lista de enlaces, maquetación y explicación de las entidades HTML y CSS utilizadas en la práctica. Conceptos aprendidos en los cuatro primeros módulos de la asignatura: Listas, imágenes, enlaces, div, span, validación y accesibilidad.
Qualificació: B / Nota: B

Llicència CC -BY-NC-ND

Pràctica 1 – Arxius HTML per a descarregar

Paquita Ribas – Pac 1 – LEW – html

Pràctica 1 – Arxius CSS per a descarregar

Paquita Ribas – Pac 1 – LEW – css

Pràctica 1 – Imatges

Paquita Ribas – Pac 1 – LEW – imatges

Pràctica 2

Afegir 3 pàgines més a la pràctica anterior: Una taula igual a la mostra facilitada, un formulari, maquetació. Conceptes apressos en els sis primers blocs de l’assignatura:Llistes, imatges, enllaços, div, span, validació, accessibilitat, taules i formularis.

Añadir 3 páginas más a la práctica anterior: Una tabla igual a la muestra facilitada, un formulario, maquetación. Conceptos aprendidos en los seis primeros bloques de la asignatura: Listas, imágenes, enlaces, div, span, validación, accesibilidad, tablas y formularios.
Qualificació: A / Nota: A

Llicència CC -BY-NC-ND

Pràctica 2 – Arxius HTML per a descarregar

Paquita Ribas – Pràctica 2 – LEW – HTML

Pràctica 2 – Arxius CSS per a descarregar

Paquita Ribas – Pràctica 2 – LEW – CSS

Pràctica 2 – Imatges

Paquita Ribas – Pràctica 2 – LEW – imatges

Pràctica 3

Crear una pàgina web segons mostra i wireframes adjunts

Crear una pàgina web segun muestra y wireframes adjuntos
Qualificació: A / Nota: A

Llicència CC -BY-NC-ND

Mostra:

drumbeat-original

Pràctica 3 – Enunciat per a descarregar

Enunciat_prac3_LLEW

Drumbeat

Pràctica 3 – Arxius HTML per a descarregar

Paquita Ribas – Pràctica LEW – HTML

Pràctica 3 – Arxius CSS per a descarregar

Paquita Ribas – Pràctica 3 – LEW – CSS

Pràctica 3 – Imatges per a descarregar

Paquita Ribas – Pràctica 3 – LEW – imatges

Pac 1

Qualificació: B / Nota: B

Llicència CC -BY-NC-ND

Pac 1

Correcció Pac 1

Pregunta 6

paquita_ribas-PAC1_preg6_html5

HTML / CSS / imatges última pregunta

Paquita Ribas – HTML – PAC1 LLEW

Paquita Ribas – CSS – PAC1 LLEW

Paquita Ribas – imatges PAC1 LLEW

Pac 2

Qualificació: A / Nota: A

Llicència CC -BY-NC-ND

Arxius HTML i CSS

Paquita Ribas – Pac 2 – html+css

Fonaments i evolució de la Multimèdia pacs i pràctiques

Fonaments i Evolució de la Multimèdia se basa en el llibre “El lenguaje de los nuevos medios de comunicación” de Lev Manovich i les seves reflexions sobre les noves tecnologies.

Fundamentos y Evolución de la Multimedia se basa en el libro “El lenguaje de los nuevos medios de comunicación” de Lev Manovich y sus reflexiones sobre las nuevas tecnologías.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Les PACs i Pràctiques que es mostren en aquesta pàgina són propietat de Paquita Ribas. Es publiquen per a facilitar l’estudi de l’assignatura de Disseny Gràfic a companys de la UOC. Estan baix la llicència de Creative Commons BY NC ND. Aquesta llicència permet redistribuir el material sempre que es reconegui la meva autoria. No tens permís per a utilitzar-los amb finalitats comercials ni fer obres derivades del meu treball.

Las PACs y Prácticas que se muestran en esta página son propiedad de Paquita Ribas. Se publican para facilitar el estudio de la asignatura de Diseño Gráfico a compañeros de la UOC. Estan bajo la licencia de Creative Commons BY NC ND . Esta licencia permite redistribuir el material siempre que se reconozca mi autoría. No tienes permiso para utilizarlos con fines comerciales ni hacer obras derivadas de mi trabajo.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Igual te interessen els resums i apunts dels mòduls de l’assignatura de Fonaments de la Multimèdia / Igual te interesan los resúmenes y apuntes de los módulos de la asignatura
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Qualificació final: Notable / Nota final: Notable
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pac 1 – Els nous mitjans de comunicació

Analitzar els nous mitjans de comunicació tal i com els defineix Lev Manovich en els seu llibre “Els nous mitjans de comunicació”. Explicar els cinc principis.

Analizar los nuevos medios de comunicación tal y como los define Lev Manovich en su libro “Los nuevos medios de comunicación”. Explicar los cinco principios.
Qualificació: C+ / Nota: C+

Llicència CC -BY-NC-ND

Fonaments_multimedia-1

Quan el futur arribi

Comparació entre les idees exposades per Nicholas Negroponte en una conferència en 1984 i el moment tecnològic actual.
Comparación entre las ideas expuestas por Nicholas Negroponte en una conferencia en 1984 y el momento tecnológico actual.
Qualificació: B / Nota: B

Llicència CC -BY-NC-ND

Fonaments_multimedia-2

 

 

 

 

 

 

 

La realitat sintètica

És el realisme la màxima obsessió de la indústria actual de l’entreteniment. Pot influir en una nova orientació de la cultura visual de les properes generacions?
¿Es el realismo la máxima obsesión de la industria actual del entretenimiento? ¿Puede infuluir en una nueva orientación de la cultura visual de las próximas generaciones? (Artículo en catalán)
Qualificació: B / Nota: B

Llicència CC -BY-NC-ND

Fonaments_multimedia-3a

 

 

 

 

 

 

 

Naixement d’una cultura

Presentació gràfica de l’evolució dels nous mitjans.

Presentación gráfica de la evolución de los nuevos medios (Artículo en catalán)
Qualificació: B / Nota: B

Llicència CC -BY-NC-ND

Fonaments_multimedia-3b

 

 

 

 

 

 

Anàlisi crític d’aplicacions interactives

Anàlisi comparativa dels continguts multimèdia i dels tractament que sobre les Eleccions Catalanes han realitzat les versions en línia de diversos mitjans de comunicació.
Análisis comparativo de los contenidos multimedia y los tratamientos que, sobre las Elecciones Catalanas, han realizado las versiones en línea de distintos medios de comunicación (Artículo en catalán)
Qualificació: B / Nota: B

Llicència CC -BY-NC-ND

Fonaments_Multimedia_4

 

Treball en equip a la xarxa pacs i pràctiques

L’assignatura de Treball en Equip a la Xarxa es basa en la metodologia de treball per projectes en xarxa, mitjançant la realització d’un projecte digital online i en grup.

La asignatura de Trabajo en Equipo en la Red se basa en la metodología de trabajo para proyectos en red, mediante la realización de un proyecto digital online i en grupo.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Les PACs i Pràctiques que es mostren en aquesta pàgina són propietat de Paquita Ribas. Es publiquen per a facilitar l’estudi de l’assignatura de Disseny Gràfic a companys de la UOC. Estan baix la llicència de Creative Commons BY NC ND. Aquesta llicència permet redistribuir el material sempre que es reconegui la meva autoria. No tens permís per a utilitzar-los amb finalitats comercials ni fer obres derivades del meu treball.

Las PACs y Prácticas que se muestran en esta página son propiedad de Paquita Ribas. Se publican para facilitar el estudio de la asignatura de Diseño Gráfico a compañeros de la UOC. Están bajo la licencia de Creative Commons BY NC ND . Esta licencia permite redistribuir el material siempre que se reconozca mi autoría. No tienes permiso para utilizarlos con fines comerciales ni hacer obras derivadas de mi trabajo.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Igual te interessen els resums i apunts dels mòduls de l’assignatura de Treball en equip a la xarxa / Igual te interesan los resúmenes y apuntes de los módulos de la asignatura de Trabajo en equipo en la red.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Qualificació final : Matrícula d’Honor / Nota final: Matrícula de honor

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pràctica única

Realitzar una wiki amb un projecte en equip / Realizar una wiki con un proyecto en equipo
Nom del projecte: LES TIC I LA GENT GRAN
Equip: TIC3a
Membres de l’equip: Anna Teresa Coll, Paquita Ribas, Alberto Ribas, José Guijarro
http://247089.uoc.wikispaces.net/TIC3a

TIC3A WIKI

Algunes de les tasques:
– Debat grupal per a facilitar l’elecció de companys d’equip
– Formació del grup i redactar acords grupals
– Cerques compartides amb un marcador social (Delicious)
– Planificació del projecte amb Google Docs
– Creació de la wiki de forma conjunta
– Valoracions personals i de grup
– Debat final
Algunas de las tareas:
– Debate grupal para facilitar la elección de compañeros de equipo
– Formación del grupo, redactar acuerdos grupales
– Buscas compartidas utilizando un marcador social (Delicious)
– Planificación del proyecto con la herramienta Google Docs
– Creación de la wiki de forma conjunta
– Valoraciones personales y de grupo
– Debate final

Llicència CC -BY-NC-ND

Les_TIC+gent_gran-portada

Enllaç directe al document

Llicència CC -BY-NC-ND

TIC3a_projecte-portada

Enllaç directe al document

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Si tens problemes amb les wikis et dono un cop de ma. Escriu-me un comentari aquí o a Racó Vermell de Facebook

Si tienes problemas con las wikis te puedo echar una mano. Escríbeme en el muro de Racó Vermell en Facebook.

Imatge i Llenguatge Visual pacs i pràctiques

Imatge i Llenguatge Visual és la continuació de Disseny Gràfic. S’estudien teories de la comunicació visual, color i cultura, tipografia, identitat visual, etc. Es fa una introducció a la Vikipèdia, generant articles sobre disseny, tipografies i color.

Imagen y Lenguaje Visual es la continuación de Diseño Gráfico. Se estudian teorias de la comunicación visual, color y cultura, tipografía, identidad visual, etc. Se hace una introducción a la Wikipedia, generando artículos sobre diseño, tipografías y color.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Igual te interessen els resums i apunts dels mòduls de l’assignatura de Disseny Gràfic  / Igual te interesan los resúmenes y apuntes de los módulos de la assignatura

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Les PACs i Pràctiques que es mostren en aquesta pàgina són propietat de Paquita Ribas. Es publiquen per a facilitar l’estudi de l’assignatura de Disseny Gràfic a companys de la UOC. Estan baix la llicència de Creative Commons BY NC ND. Aquesta llicència permet redistribuir el material sempre que es reconegui la meva autoria. No tens permís per a utilitzar-los amb finalitats comercials ni fer obres derivades del meu treball.

Las PACs y Prácticas que se muestran en esta página son propiedad de Paquita Ribas. Se publican para facilitar el estudio de la asignatura de Diseño Gráfico a compañeros de la UOC. Estan bajo la licencia de Creative Commons BY NC ND . Esta licencia permite redistribuir el material siempre que se reconozca mi autoría. No tienes permiso para utilizarlos con fines comerciales ni hacer obras derivadas de mi trabajo.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Qualificació final: Excel.lent / Nota final: Excelente

Pràctica 1 – La lletra i el caràcter

La pràctica es tractava d’escollir una lletra de les meves inicials, escriure un text sobre el seu origen i evolució i fer una composició on el text tingui un paper visual.
La letra y el carácter. La práctica se trataba de escoger una letra de mis iniciales, escribir un texto sobre su origen y evolución y hacer una composición donde el texto tenga un papel visual.
Programa utilitzat: Adobe Illustrator CS4
Qualificació: B / Nota: B

Llicència CC -BY-NC-ND

paquita_ribas_prac1

Llicència CC -BY-NC-ND

paquita_ribas_prac1B

Pràctica 2 – Infografia Haití

Crear una infografia d’Haití. En el meu cas, responia a la pregunta: Per què Haití és tan pobre?
Crear una infografía de Haití. En mi caso respondía a la pregunta: ¿Por qué Haití es tan pobre?
Programa utilitzat: Adobe Illustrator CS4
Qualificació: B / Nota: B

Llicència CC -BY-NC-ND

paquita_ribas_prac2_haiti_infografia

 

Pràctica 3 – Anunci i identitat gràfica

Escollir una marca segons la lletra triada en la pràctica 1 (en el meu cas la R). Fer un estudi d’aquesta marca (en el meu cas: Rolls Royce) i dissenyar dos anuncis, seguint fidelment el programa d’identitat visual. Treure dos bocins del text de la primera pràctica i utilitzar-los com eslògan. La dificultat és saber adaptar el text que no té res a veure amb la marca escollida.
Escoger una marca segun la letra elegida en la práctica 1 (en mi caso la R). Hacer un estudio de esta marca (en mi caso: Rolls Royce) y diseñar dos anuncios, siguiendo fielmente el programa de identidad visual. Sacar dos trozos del texto de la primera práctica y utilizarlos como eslogan. La dificultat está en saber adaptar un texto que no tiene nada que ver a la marca escogida.
Programa utilitzat: Adobe Illustrator CS4
Qualificació: A / Nota: A

Llicència CC -BY-NC-ND

paquita_ribas_anunci_identitat_grafica1

Llicència CC -BY-NC-ND

paquita_ribas_anunci_identitat_grafica2

Pràctica teòrica – Imatge i Llenguatge Visual a Viquipèdia

Qualificació: A / Nota: A
Imatge i llenguatge visual a Viquipèdia / Imagen y lenguaje visual en Wikipedia
http://ca.wikipedia.org/wiki/Viquiprojecte:ILV
Article categoritzat com a destacat a l’aula: / Distinguido como artículo destacado en el aula
http://ca.wikipedia.org/wiki/Frutiger

Igual te interessa el meu article sobre el tema a Mosaic / Igual te interesa mi artículo sobre el tema en Mosaic:

Mi grano de arena en Viquipèdia (Article en la revista Mosaic)

Para ver más colaboraciones consulta mi usuario y mi galería en Wikimedia Commons.