Arxiu d'etiquetes: resums

Apunts de Xarxes Multimèdia

L’assignatura de Xarxes Multimèdia presenta una visió introductòria de les xarxes de computadors, com s’estructuren, quins dispositius les integren, quines són les normes  protocols i quines són les seves aplicacions i serveis.

La asignatura de Redes Multimedia presenta una visión introductoria de las redes de computadoras, como se estructuran, que dispositivos las integra, cuales son las normas y protocolos y cuales sus aplicaciones y servicios.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A continuació es mostren els resums que he fet dels materials de l’assignatura de Xarxes Multimèdia. En ells apareix el que considero més important.  Pots fer ús d’ells però recorda citar-me com autora o enllaçar cap a aquesta pàgina.

A continuación se muestran los resúmenes que he hecho de los materiales de la asignatura de Redes Multimedia. En ellos aparece lo que considero más importante.  Puedes hacer uso de ellos, pero recuerda citarme como autora o enlazar hacia esta página.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

També pots accedir a les PACS i pràctiques de l’assignatura / También puedes acceder a las PACS y prácticas de la asignatura

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Resum de la primera part dels materials
Resumen de la primera parte de los materiales

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANALITZADORS DEL SISTEMA / ANALIZADORES DEL SISTEMA

AIDA 64
http://www.lavalys.com/support/downloads/
Amb aquesta aplicació es poden obtenir dades sobre la configuració del nostre ordinador (velocitat, memòria, adreça IP, sistema operatiu, etc.)
Pot detectar el model i fabricant d’algun component maquinari de l’equip
Ens dóna informació de la temperatura de l’equip
Con esta aplicación se pueden obtener datos sobre la configuración de nuestro ordenador (velocidad, memoria, dirección IP, sistema operativo, etc.)
Puede detectar el modelo y el fabricante de algún componente del equipo
Nos da información de la temperatura del equipo.
BELARC ADVISOR
És una aplicació similar a l’anterior / Es una aplicación similar a la anterior.
http://www.belarc.com/free_download.html

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

APLICACIONS QUE PERMETEN OBTENIR ALGUNES CARACTERÍSTIQUES DELS EQUIPS CONNECTATS A LA XARXA

APLICACIONES QUE PERMITEN OBTENER ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS CONECTADOS A LA RED

LOOK@LAN Network Monitor
http://lookatlan.com/oldindex.html
NetwoorkView
http://www.networkview.com/
FING per a Android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.overlook.android.fing&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS5vdmVybG9vay5hbmRyb2lkLmZpbmciXQ..


Comparte a través de Twitter

Apunts de Programació Web

L’assignatura de Programació Web introdueix el llenguatge de programació JavaScript i els conceptes bàsics de programació orientada a objectes. També el DOM, com a model d’objectes dels navegadors.

La asignatura de Programación Web introduce el lenguaje de programación JavaScrit y los conceptos básicos de programación orientada a objetos. También el DOM, como modelo de objetos de los navegadores.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A continuació es mostren els resums que he fet dels materials de l’assignatura de Programació Web . En ells apareix el que considero més important. Estan publicats a Slideshare, per la qual cosa, si t’interessa baixar-te’ls has de fer clic sobre el document i descarregar-te’ls des del meu perfil de Slideshare. Pots fer ús d’ells però recorda citar-me com autora o enllaçar cap a aquesta pàgina.

A continuación se muestran los resúmenes que he hecho de los materiales de la asignatura de Programación Web. En ellos aparece lo que considero más importante. Están publicados en Slideshare, por lo que si te interesa bajártelos tienes que clicar sobre el documento y descargártelos desde mi perfil de Slideshare. Puedes hacer uso de ellos, pero recuerda citarme como autora o enlazar hacia esta página.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Manual de JavaScript bàsic i gratuït (per si amb els materials de la UOC no en tens prou) 🙂
Manual de JavaScript básico y gratuíto (por si con los materiales de la UOC no tienes suficiente) 🙂
Introducción a JavaScript

  • Autor: Javier Eguíluz Pérez
  • Pàgines: 140
  • Per a: Dissenyadors web
  • Requisits: Coneixements de XHTML

També pots provar d’aprendre a programar amb Code Academy:
http://la-vida-mes-facil.blogspot.com.es/2012/12/aprendre-programar-amb-codecademy.html

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Expressions regulars en JavaScript / Expressiones regulares en JavaScript


Comparte a través de Twitter

Apunts de Programació

L’objectiu de l’assignatura de Programació és dissenyar algorismes i programes que compleixin uns criteris de qualitat. Comprensió de sintaxi i semàntica d’una notació algorísmica.

El objetivo de la asignatura de Programación es diseñar algoritmos y programas que cumplan unos criterios de calidad. Comprensión de sintaxis y semántica de un algoritmo.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Taula de traducció de algorismes a C / Tabla de traducción de algoritmos a C

taula_traduccio_algorismic_a_C.pdftaula_traduccio_algorismic_a_C.pdf

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Resum breu d’algorismes i problemes resolts / Resumen breve de algoritmos y probremas resueltos


Comparte a través de Twitter

Apunts de Mitjans Interactius

A Mitjans Interactius s’analitzarà amb detall l’ecosistema on es desenvolupen les disciplines multimèdia, és a dir, el context de diferents interfícies multimèdia. És una assignatura més bé teòrica i d’anàlisi.

En Medios Interactivos se analizará con detalle el ecosistema donde se desarrollan las disciplinas multimedia,es decir, el contexto de las diferentes interfaces multimedia.Es una asignatura más bien teórica y de análisis..

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A continuació es mostren els resums que he fet dels materials de l’assignatura de Mitjans Interactius. En ells apareix el que considero més important. Estan publicats a Slideshare, per la qual cosa, si t’interessa baixar-te’ls has de fer clic sobre el document i descarregar-te’ls des del meu perfil de Slideshare. Pots fer ús d’ells però recorda citar-me com autora o enllaçar cap a aquesta pàgina.

A continuación se muestran los resúmenes que he hecho de los materiales de la asignatura de Medios Interactivos. En ellos aparece lo que considero más importante. Están publicados en Slideshare, por lo que si te interesa bajártelos tienes que clicar sobre el documento y descargártelos desde mi perfil de Slideshare. Puedes hacer uso de ellos, pero recuerda citarme como autora o enlazar hacia esta página.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

També pots accedir a les PACS i pràctiques de l’assignatura / También puedes acceder a las PACS y prácticas de la asignatura

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bloc oficial de l’assignatura / Mitjans Interactius (català)

Blog oficial de la asignatura / Medios Interactivos (castellano)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Resum dels materials de Mitjans Interactius / Resumen de los materiales de Medios Interactivos


Comparte a través de Twitter

Apunts de Fonaments i Evolució de la Multimèdia

Fonaments i Evolució de la Multimèdia se basa en el llibre “El lenguaje de los nuevos medios de comunicación” de Lev Manovich i les seves reflexions sobre les noves tecnologies.

Fundamentos y Evolución de la Multimedia se basa en el libro “El lenguaje de los nuevos medios de comunicación” de Lev Manovich y sus reflexiones sobre las nuevas tecnologías.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

També pots accedir a les PACS i pràctiques de l’assignatura / También puedes acceder a las PACS y prácticas de la asignatura

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A continuació es mostren els resums que he fet dels materials de l’assignatura de Fonaments i Evolució de la Multimèdia. En ells apareix el que considero més important. Estan publicats a Slideshare, per la qual cosa, si t’interessa baixar-te’ls has de fer clic sobre el document i descarregar-te’ls des del meu perfil de Slideshare. Pots fer ús d’ells però recorda citar-me com autora o enllaçar cap a aquesta pàgina.

A continuación se muestran los resúmenes que he hecho de los materiales de la asignatura de Fundamentos y Evolución de la Multimedia. En ellos aparece lo que considero más importante. Están publicados en Slideshare, por lo que si te interesa bajártelos tienes que clicar sobre el documento y descargártelos desde mi perfil de Slideshare. Puedes hacer uso de ellos, pero recuerda citarme como autora o enlazar hacia esta página.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Igual t’interessa: /  Igual te interesa:

Entrevista a Lev Manovich, realitzada per Marta Garcia Quiñones i Daniel Ranz de la revista Mania, de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Barcelona:
 http://www.uoc.edu/artnodes/espai/esp/art/manovich_entrevis1102/manovich_entrevis1102.html

Entrevista a Lev Manovich, realizada por Marta Garcia Quiñones y Daniel Ranz de la revistaMania, de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Barcelona:
 http://www.uoc.edu/artnodes/espai/esp/art/manovich_entrevis1102/manovich_entrevis1102.html

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Resum dels principis dels nous mitjans, segons Lev Manovich
Resumen de los principios de los nuevos medios, según Lew Manovich


Comparte a través de Twitter

Apunts de Composició Digital

Composició Digital s’enfoca sobre el camp professional del disseny audiovisual i la composició de vídeo. L’objectiu de l’assignatura és donar a conèixer la dimensió estetico-comunicativa. Per a desenvolupar les pràctiques, es treballa amb el programa After Effects d’Adobe.

Composición Digital se enfoca sobre el campo profesional del diseño audiovisual y la composición de vídeo. El objetivo de la asignatura es dar a conocer la dimensión estetico-comunicativa. Para desarrollar las prácticas, se trabaja con el programa After Effects de Adobe.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A continuació es mostren els resums que he fet dels materials de l’assignatura de Composició Digital. En ells apareix el que considero més important. Estan publicats a Slideshare, per la qual cosa, si t’interessa baixar-te’ls has de fer clic sobre el document i descarregar-te’ls des del meu perfil de Slideshare. Pots fer ús d’ells però recorda citar-me com autora o enllaçar cap a aquesta pàgina.

A continuación se muestran los resúmenes que he hecho de los materiales de la asignatura de Composició Digital. En ellos aparece lo que considero más importante. Están publicados en Slideshare, por lo que si te interesa bajártelos tienes que clicar sobre el documento y descargártelos desde mi perfil de Slideshare. Puedes hacer uso de ellos, pero recuerda citarme como autora o enlazar hacia esta página.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

També pots accedir a les PACS i pràctiques de l’assignatura / También puedes acceder a las PACS y prácticas de la asignatura

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vídeo professional que ens mostra l’utilitat del chroma / Vídeo profesional que nos muestra la utilización del chroma

The Great Gatsby VFX from Chris Godfrey on Vimeo.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Et pots baixar música gratuïta lliure de drets a: / Música gratuita libre de derechos en:
www.jamendo.com
Tens efectes sonors de qualitat a: / Tienes efectos sonoros de calidad en:
www.soundsnap.com

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Esquema de continguts del capítol 1 del llibre Diseño audiovisual, de Rafael Ràfols i Antoni Colomer
Esquema de contenidos del capítulo 1 del libro Diseño audiovisual, de Rafael Ràfols i Antoni Colomer

Esquema de continguts del capítol 2 del llibre Diseño audiovisual, de Rafael Ràfols i Antoni Colomer
Esquema de contenidos del capítulo 2 del libro Diseño audiovisual, de Rafael Ràfols i Antoni Colomer

Esquema de continguts del capítol 3 del llibre Diseño audiovisual, de Rafael Ràfols i Antoni Colomer
Esquema de contenidos del capítulo 3 del libro Diseño audiovisual, de Rafael Ràfols i Antoni Colomer

Esquema de continguts del capítol 4 del llibre Diseño audiovisual, de Rafael Ràfols i Antoni Colomer
Esquema de contenidos del capítulo 4 del libro Diseño audiovisual, de Rafael Ràfols i Antoni Colomer

Resum del llibre Diseño audiovisual, de Rafael Ràfols i Antoni Colomer
Resumen del libro Diseño audiovisual, de Rafael Ràfols i Antoni Colomer

Esquema de continguts dels mòduls de Composició Digital
Esquema de contenidos de los módulos de Composición Digital

Resumen dels mòduls de Composició Digital / Resumen de los módulos de Composición Digital


Comparte a través de Twitter

Apunts d’Animació

L’assignatura d’Animació introdueix els conceptes bàsics en els que se basa l’animació tradicional i fa una breu introducció a aquesta. S’hi treballen els procediments de l’animació 2D i es fa una introducció a l’animació 3D.

La asignatura de Animación introduce los conceptos básicos en los que se basa la animación tradicional y hace una breve introducción de esta. Se trabajan los procedimientos de la animación 2D y se hace una introducción a la animación 3D..

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A continuació es mostren els resums que he fet dels materials de l’assignatura d’Animació. En ells apareix el que considero més important. Estan publicats a Slideshare, per la qual cosa, si t’interessa baixar-te’ls has de fer clic sobre el document i descarregar-te’ls des del meu perfil de Slideshare. Pots fer ús d’ells però recorda citar-me com autora o enllaçar cap a aquesta pàgina.

A continuación se muestran los resúmenes que he hecho de los materiales de la asignatura de Animación. En ellos aparece lo que considero más importante. Están publicados en Slideshare, por lo que si te interesa bajártelos tienes que clicar sobre el documento y descargártelos desde mi perfil de Slideshare. Puedes hacer uso de ellos, pero recuerda citarme como autora o enlazar hacia esta página.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

També pots accedir a les PACS i pràctiques de l’assignatura / También puedes acceder a las PACS y prácticas de la asignatura

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Aquest document conté una llista de pàgines d’on descarregar models per a 3D Max, de figures, mobles, objectes, etc. El podeu descarregar aquí:
Este documento contiene una lista de páginas desde donde descargar models para 3D Max de figuras, muebles, objetos, etc. Os lo podéis descargar aquí:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Resum del Mòdul 1 – L’expressió del moviment / Resumen del Módulo 1 – La expresión del movimiento

Resum del Mòdul 2 – Animació 2D / Resumen del Módulo 2 – Animación 2D

Resum del Mòdul 3 – Animació amb Flash / Resumen del Módul 3 – Animación con Flash

Resum del Mòdul 5 – Animació amb 3D / Resumen del Módulo 5 – Animación con 3D


Comparte a través de Twitter

Apunts de Gràfics 3D

Gràfics 3D aborda, per una banda, una introducció teòrica del tractament de gràfics per ordinador i la comunicació visual. S’utilitza el 3D Studio Max per a realitzar la part pràctica de l’assignatura, amb activitats de modelat, de materials i textures i d’il·luminació.

Gráficos 3D aborda, por un lado, una introducción teórica del tratamiento de gráficos por ordenador y de comunicación visual. Se utiliza el 3D Studio Max para realizar la parte práctica de la asignatura, con actividades de modelado, de materiales y texturas y de iluminación.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A continuació es mostren els resums que he fet dels materials de l’assignatura de Gràfics 3D. En ells apareix el que considero més important. Estan publicats a Slideshare, per la qual cosa, si t’interessa baixar-te’ls has de fer clic sobre el document i descarregar-te’ls des del meu perfil de Slideshare. Pots fer ús d’ells però recorda citar-me com autora o enllaçar cap a aquesta pàgina.

A continuación se muestran los resúmenes que he hecho de los materiales de la asignatura de Gráficos 3D. En ellos aparece lo que considero más importante. Están publicados en Slideshare, por lo que si te interesa bajártelos tienes que clicar sobre el documento y descargártelos desde mi perfil de Slideshare. Puedes hacer uso de ellos, pero recuerda citarme como autora o enlazar hacia esta página.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

També pots accedir a les PACS i pràctiques de l’assignatura / También puedes acceder a las PACS y prácticas de la asignatura

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Aquest document conté una llista de pàgines d’on descarregar models per a 3D Max, de figures, mobles, objectes, etc. El podeu descarregar aquí:
Este documento contiene una lista de páginas desde donde descargar models para 3D Max de figuras, muebles, objetos, etc. Os lo podéis descargar aquí:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Aquest document resumeix les quatres coses bàsiques de 3D MaxEste documento resume las cuatro cosas básicas de 3D Max


Comparte a través de Twitter

Apunts de Imatge i Llenguatge Visual

Imatge i Llenguatge Visual és la continuació de Disseny Gràfic. S’estudien teories de la comunicació visual, color i cultura, tipografia, identitat visual, etc. Es fa una introducció a la Vikipèdia, generant articles sobre disseny, tipografies i color.

Imagen y Lenguaje Visual es la continuación de Diseño Gráfico. Se estudian teorias de la comunicación visual, color y cultura, tipografía, identidad visual, etc. Se hace una introducción a la Wikipedia, generando artículos sobre diseño, tipografías y color.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A continuació es mostren els resums que he fet dels materials de l’assignatura d’Imatge i Llenguatge Visual. En ells apareix el que considero més important. Estan publicats a Slideshare, per la qual cosa, si t’interessa baixar-te’ls has de fer clic sobre el document i descarregar-te’ls des del meu perfil de Slideshare. Pots fer ús d’ells però recorda citar-me com autora o enllaçar cap a aquesta pàgina.

A continuación se muestran los resúmenes que he hecho de los materiales de la asignatura de Imagen y Lenguaje Visual. En ellos aparece lo que considero más importante. Están publicados en Slideshare, por lo que si te interesa bajártelos tienes que clicar sobre el documento y descargártelos desde mi perfil de Slideshare. Puedes hacer uso de ellos, pero recuerda citarme como autora o enlazar hacia esta página.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

També pots accedir a les PACS i pràctiques de l’assignatura / También puedes acceder a las PACS y prácticas de la asignatura

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Igual te interessa:
Creative Commons España

Libro manual de Copyleft (Llicència Creative Commons)

copyleft_libro_manual

Llicències / Licencias

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gràfic dels sistemes d’escriptura / Gráfico de los sistemas de escritura

Resum del Mòdul 1 – Imatge i comunicació visual / Resumen del módulo 1 – Imagen y comunicación visual

Resum del Mòdul 2 – La tipografia / Resumen del Módulo 2 – La tipografía

Resum del Mòdul 3 – Infografía, i del Mòdul 4 – Cultura i color / Resumen del Módul 3 – Infografía, y del Módulo 4 – Cultura y color


Comparte a través de Twitter

Apunts de Vídeo

L’assignatura de Vídeo presenta un recorregut pels fonaments del vídeo, el llenguatge audiovisual, el relat, la realització, l’edició i la publicació. La guionització de vídeo es tractarà en profunditat en l’assignatura de Narrativa Interactiva.

La asignatura de Vídeo presenta un recorrido por los fundamentos de vídeo, el lenguaje audiovisual, el relato, la realizacion, la edición y la publicación. La guionización de vídeo se tratará en profundidad en la asignatura de Narrativa Interactiva.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

També pots accedir a les PACS i pràctiques de l’assignatura / También puedes acceder a las PACS y prácticas de la asignatura

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Et pots baixar música gratuïta lliure de drets a: / Música gratuita libre de derechos en:
www.jamendo.com
Tens efectes sonors de qualitat a: / Tienes efectos sonoros de calidad en:
www.soundsnap.com

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Apunts i resums de l’assignatura de vídeo / Apuntes y resúmenes de la asignatura de Vídeo

Video resum from Paquita Ribas

Suports de vídeo – Soportes de vídeo

Suports de vídeo