Arxiu d'etiquetes: resums

Llenguatges i estàndards web

En Llenguatges i Estàndards Web s’estudien dos llenguatges fonamentals que componen la web: l’HTML i el CSS.

En Lenguajes y Estandares Web se estudian dos lenguajes fundamentales que componen la web: el HTML y el CSS.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Igual te interessen els resums i apunts dels mòduls de l’assignatura de Llenguatges i Estàndards Web / Igual te interesan los resúmenes y apuntes de los módulos de la asignatura

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Les PACs i Pràctiques que es mostren en aquesta pàgina són propietat de Paquita Ribas. Es publiquen per a facilitar l’estudi de l’assignatura de Disseny Gràfic a companys de la UOC. Estan baix la llicència de Creative Commons BY NC ND. Aquesta llicència permet redistribuir el material sempre que es reconegui la meva autoria. No tens permís per a utilitzar-los amb finalitats comercials ni fer obres derivades del meu treball.

Las PACs y Prácticas que se muestran en esta página son propiedad de Paquita Ribas. Se publican para facilitar el estudio de la asignatura de Diseño Gráfico a compañeros de la UOC. Están bajo la licencia de Creative Commons BY NC ND . Esta licencia permite redistribuir el material siempre que se reconozca mi autoría. No tienes permiso para utilizarlos con fines comerciales ni hacer obras derivadas de mi trabajo.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Qualificació final de l’assignatura: Excel·lent/ Nota final de la asignatura: Excelente

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pràctica 1

Realitzar un lloc compost per a 4 pàgines: currículum, llista d’enllaços, maquetació i explicació d’entitats HTML i CSS utilitzades en la pràctica. Conceptes apresos en es quatre primers blocs de l’assignatura: Llistes, imatges, enllaços, div, span, validació i accessibilitat.

Realizar un sitio compuesto por 4 páginas: currículum, lista de enlaces, maquetación y explicación de las entidades HTML y CSS utilizadas en la práctica. Conceptos aprendidos en los cuatro primeros módulos de la asignatura: Listas, imágenes, enlaces, div, span, validación y accesibilidad.
Qualificació: B / Nota: B

Llicència CC -BY-NC-ND

Pràctica 1 – Arxius HTML per a descarregar

Paquita Ribas – Pac 1 – LEW – html

Pràctica 1 – Arxius CSS per a descarregar

Paquita Ribas – Pac 1 – LEW – css

Pràctica 1 – Imatges

Paquita Ribas – Pac 1 – LEW – imatges

Pràctica 2

Afegir 3 pàgines més a la pràctica anterior: Una taula igual a la mostra facilitada, un formulari, maquetació. Conceptes apressos en els sis primers blocs de l’assignatura:Llistes, imatges, enllaços, div, span, validació, accessibilitat, taules i formularis.

Añadir 3 páginas más a la práctica anterior: Una tabla igual a la muestra facilitada, un formulario, maquetación. Conceptos aprendidos en los seis primeros bloques de la asignatura: Listas, imágenes, enlaces, div, span, validación, accesibilidad, tablas y formularios.
Qualificació: A / Nota: A

Llicència CC -BY-NC-ND

Pràctica 2 – Arxius HTML per a descarregar

Paquita Ribas – Pràctica 2 – LEW – HTML

Pràctica 2 – Arxius CSS per a descarregar

Paquita Ribas – Pràctica 2 – LEW – CSS

Pràctica 2 – Imatges

Paquita Ribas – Pràctica 2 – LEW – imatges

Pràctica 3

Crear una pàgina web segons mostra i wireframes adjunts

Crear una pàgina web segun muestra y wireframes adjuntos
Qualificació: A / Nota: A

Llicència CC -BY-NC-ND

Mostra:

drumbeat-original

Pràctica 3 – Enunciat per a descarregar

Enunciat_prac3_LLEW

Drumbeat

Pràctica 3 – Arxius HTML per a descarregar

Paquita Ribas – Pràctica LEW – HTML

Pràctica 3 – Arxius CSS per a descarregar

Paquita Ribas – Pràctica 3 – LEW – CSS

Pràctica 3 – Imatges per a descarregar

Paquita Ribas – Pràctica 3 – LEW – imatges

Pac 1

Qualificació: B / Nota: B

Llicència CC -BY-NC-ND

Pac 1

Correcció Pac 1

Pregunta 6

paquita_ribas-PAC1_preg6_html5

HTML / CSS / imatges última pregunta

Paquita Ribas – HTML – PAC1 LLEW

Paquita Ribas – CSS – PAC1 LLEW

Paquita Ribas – imatges PAC1 LLEW

Pac 2

Qualificació: A / Nota: A

Llicència CC -BY-NC-ND

Arxius HTML i CSS

Paquita Ribas – Pac 2 – html+css

Apunts de Fotografia Digital

També pots accedir a les PACS i pràctiques de l’assignatura / También puedes acceder a las PACS y prácticas de la assignatura

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

En Fotografia Digital es duu a terme una introducció al llenguatge fotogràfic i a diferents procediments d’edició. És una assignatura optativa que forma part de la menció de Creativitat i estètica.

En Fotografía Digital se lleva a cabo una introducción al lenguaje fotográfico y a diferents procedimientos de edición. Es una asignatura optitiva que forma parte de la mención de Creatividad y Estética.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mòdul 1 – Fotografia Clàssica i Fotografia Digital / Módulo 1 – fotografía Clásica y Fotografía Digital

Mòdul 2 – La Càmara Digital / Módulo 2 – La Cámara Digital

Mòdul 3 – El llenguatge fotogràfic / Módulo 3 – El lenguaje fotográfico

Mòdul 4 – El revelado digital

Apunts de Gestió de Projectes

Gestió de Projectes presenta un mètode general, teòric i introductori que mostra com portar a terme un projecte. Proporciona conceptes bàsics per a ser un membre actiu de l’equip d’un projecte sota l’orientació i supervisitó d’un cap projecte.

Gestión de Proyectos presenta un método general, teórico e introductorio que muestra como llevar a cabo un proyecto. Proporciona conceptos básicos para ser un miembro activo del equipo de proyecto bajo la orientación y supervisión de un jefe de proyecto.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A continuació es mostren els resums que he fet dels materials de l’assignatura de Gestió de Projectes. En ells apareix el que considero més important. Estan publicats a Slideshare, per la qual cosa, si t’interessa baixar-te’ls has de fer clic sobre el document i descarregar-te’ls des del meu perfil de Slideshare. Pots fer ús d’ells però recorda citar-me com autora o enllaçar cap a aquesta pàgina.

A continuación se muestran los resúmenes que he hecho de los materiales de la asignatura de Gestión de Proyectos. En ellos aparece lo que considero más importante. Están publicados en Slideshare, por lo que si te interesa bajártelos tienes que clicar sobre el documento y descargártelos desde mi perfil de Slideshare. Puedes hacer uso de ellos, pero recuerda citarme como autora o enlazar hacia esta página.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

També pots accedir a les PACS i pràctiques de l’assignatura / También puedes acceder a las PACS y prácticas de la asignatura

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

“Conceptes bàsics” – Resum del mòdul 1 de l’assignatura de Gestió de Projectes / “Conceptos básicos” – Resumen del módulo 1 de la asignatura

“Components de la Gestió de Projectes” – Resum del mòdul 2 de l’assignatura de Gestió de Projectes / “Componentes de la Gestión de Proyectos” – Resúmen del módulo 2 de la asignatura

“Iniciació del projecte i treballs previs” – Resum del mòdul 3 de l’assignatura de Gestió de Projectes / “Iniciación del proyecto y traajos previos” – Resúmen del módulo 3 de la asignatura

“Planificació del projecte” – Resum del mòdul 4 de l’assignatura de Gestió de Projectes / “Planificación del proyecto” – Resúmen del módulo 4 de la asignatura

“Execució del projecte” – Resum del mòdul 5 de l’assignatura de Gestió de Projectes / “Ejecución del proyecto” – Resúmen del módulo 5 de la asignatura

Gestió de projectes – Resum mod 5 from Paquita Ribas

“Seguiment i control del projecte” – Resum del mòdul 6 de l’assignatura de Gestió de Projectes / “Seguimiento y control del proyecto” – Resúmen del módulo 6 de la asignatura

Gestió de projectes – Resum mod 6 from Paquita Ribas

“Tancament del projecte” – Resum del mòdul 7 de l’assignatura de Gestió de Projectes / “Cierre del proyecto” – Resúmen del módulo 7 de la asignatura

“El costat humà de la Gestió de Projectes” – Resum del mòdul 8 de l’assignatura de Gestió de Projectes / “El lado humano de la gestión de proyectos” – Resúmen del módulo 8 de la asignatura

Gestió de projectes Resumen mod 8 from Paquita Ribas

Igual t’interessen les PACS i pràctiques de l’assignatura
Comparte a través de Twitter

Apunts d’Usabilitat

La usabilitat és un element clau en disseny i desenvolupament de productes multimèdia. En aquesta assignatura es treballen els conceptes clau, es coneixen i planifiquen avaluacions de la usabilitat i s’analitzen els resultats. Es cursa després d‘Arquitectura de la Informació i Disseny d’interfícies Multimèdia.

La usabilidad es un elemento clave de diseño y desarrollo de productos multimedia. En esta asignatura se trabajan los conceptos clave, se conocen y planifican evaluaciones de usabilidad y se analizan los resultados. Se cursa después de las asignaturas de Arquitectura de la Información y Diseño de Interfaces Multimedia.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A continuació es mostren els resums que he fet dels materials de l’assignatura d’Usabilitat. En ells apareix el que considero més important. Estan publicats a Slideshare, per la qual cosa, si t’interessa baixar-te’ls has de fer clic sobre el document i descarregar-te’ls des del meu perfil de Slideshare. Pots fer ús d’ells però recorda citar-me com autora o enllaçar cap a aquesta pàgina.

A continuación se muestran los resúmenes que he hecho de los materiales de la asignatura de Usabilidad. En ellos aparece lo que considero más importante. Están publicados en Slideshare, por lo que si te interesa bajártelos tienes que clicar sobre el documento y descargártelos desde mi perfil de Slideshare. Puedes hacer uso de ellos, pero recuerda citarme como autora o enlazar hacia esta página.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

També pots accedir a les PACS i pràctiques de l’assignatura / También puedes acceder a las PACS y prácticas de la asignatura

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Igual t’interessa els meu article: / Igual te interesa mi artículo

També pots consultar les meves PACs i Pràctiques d’Usabilitat También puedes consultar mis PACs y Pràcticas de Usabilidad


Mòdul 1 – Introducció a la Usabilitat i la seva avaluació / Módulo 1 – Introducció a la Usabilidad y su evaluación

Mòdul 2 – Mètodes d’avaluació sense usuaris / Módulo 2 – Métodos de evaluación sin usuarios

Mòdul 3 – Mètodes d’avaluació amb usuaris / Módulo 3 – Métodos de evaluación con usuarios

EINES PER A TEST D’USUARIS / HERRAMIENTAS PARA TEST DE USUARIOS

Herramientas para crear Heatmaps o Mapas de calor:

http://www.crazyegg.com/
http://www.clickdensity.com/
http://fivesecondtest.com/

Herramientas de feedback de usuario:

https://www.uservoice.com/c/
http://www.screencollab.com/

Herramientas de grabación de usuarios:

http://www.openhallway.com/
http://www.clicktale.com/
http://www.techsmith.com/

Herramientas de Cardsorting

http://www.optimalworkshop.com/
http://uxpunk.com/websort/

Herramientas de tests de Usuarios:

https://usabilla.com/
http://www.loop11.com/?utm_expid=13390663-5.OZYjjitJQb2SEaPIJttDkA.0
Comparteix amb Twitter / Comparte con Twitter


Apunts d’Arquitectura de la Informació

En aquesta assignatura es treballa la metodologia de Disseny Centrat en l’Usuari per al correcte desenvolupament d’aplicacions multimèdia. S’aprèn a estructurar de forma organitzada la informació vinculada a una aplicació i a dissenyar amb wireframes. Es cursa abans de l’assignatura de Disseny d’Interfícies i d’Usabilitat.

En esta asignatura se trabaja la metodología del Diseño Centrado en el Usuario para el correcto desarrollo de aplicaciones multimedia. Se aprende a estructurar de forma organizada la información vinculada a una aplicación y a diseñar con wireframes. Se cursa antes de las asignaturas de Diseño de Interfaces y de Usabilidad.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A continuació es mostren els resums que he fet dels materials de l’assignatura d’Arquitectura de la Informació. En ells apareix el que considero més important. Estan publicats a Slideshare, per la qual cosa, si t’interessa baixar-te’ls has de fer clic sobre el document i descarregar-te’ls des del meu perfil de Slideshare. Pots fer ús d’ells però recorda citar-me com autora o enllaçar cap a aquesta pàgina.

A continuación se muestran los resúmenes que he hecho de los materiales de la asignatura de Arquitectura de la Información. En ellos aparece lo que considero más importante. Están publicados en Slideshare, por lo que si te interesa bajártelos tienes que clicar sobre el documento y descargártelos desde mi perfil de Slideshare. Puedes hacer uso de ellos, pero recuerda citarme como autora o enlazar hacia esta página.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Igual t’interessa els meus articles: / Igual te interesan mis artículos:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Accedeix a les PACS i pràctiques de l’assignatura / Accede a las PACS y prácticas de la asignatura


Gràfics molt útils de fuzzymath.com

Com dissenyar un wireframe Com avaluar un wireframe Com llegir un wireframe

Carpeta amb una bona recopilació d’elements per a la creació de wireframes
Carpeta con una buena recopilación de elementos para la creación de wireframes

Gràfic de l’anatomia de l’Arquitectura de la Informació / Gráfico de la anatomía de la Arquitectura de la Información

Gràfic de les etapes de l’Arquitectura de la Informació / Gráfico de las etapas de la Arquitectura de la Información

Resum del materials de l’assignatura / Resúmenes de los materiales de la asignatura


Comparte a través de Twitter

Apunts d’ Administració i Gestió d’Organitzacions

L’assignatura Administració i Gestió d’Organitzacions ens inicia en el món de les organitzacions des de la perspectiva professional de les tecnologies de la informació i la comunicació. S’aprenen conceptes relacionats amb l’empresa, àrees funcionals i estructures organitzatives.

La asignatura de Administración y Gestión de Organizaciones nos inicia en el mundo de las organizaciones desde la perspectiva profesional de las tecnologías de la información y la comunicación. Se aprenden conceptos relacionados con la empresa, áreas funcionales y estructuras organizativas.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A continuació es mostren els resums que he fet dels materials de l’assignatura Administració i Gestió d’Organitzacions. En ells apareix el que considero més important. Estan publicats a Slideshare, per la qual cosa, si t’interessa baixar-te’ls has de fer clic sobre el document i descarregar-te’ls des del meu perfil de Slideshare. Pots fer úsd’ells però recorda citar-me com autora o enllaçar cap a aquesta pàgina.

A continuación se muestran los resúmenes que he hecho de los materiales de la asignatura de Administración y Gestión de Organizaciones. En ellos aparece lo que considero más importante. Están publicados en Slideshare, por lo que si te interesa bajártelos tienes que clicar sobre el documento y descargártelos desde mi perfil de Slideshare. Puedes hacer uso de ellos, pero recuerda citarme como autora o enlazar hacia esta página.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Accedeix a les PACS i pràctiques de l’assignatura Administració i Gestió d’Organitzacions / Accede a las PACS y prácticas de la asignatura de Administración y Gestion de Organizaciones.


MAPES CONCEPTUALS D’AGO / MAPAS CONCEPTUALES

AGO_mapes-cocepturals_portada

Resum de tots els mòduls de l’assignatura / Resumen de todos los módulos de la asignatura

EXEMPLE D’UN PLA DE TRESORERIA: exmple_pla_tresoreria_pdf


Comparte a través de Twitter

Apunts de Treball en Equip a la Xarxa

L’assignatura de Treball en Equip a la Xarxa es basa en la metodologia de treball per projectes en xarxa, mitjançant la realització d’un projecte digital online i en grup.

La asignatura de Trabajo en Equipo en la Red se basa en la metodología de trabajo para proyectos en red, mediante la realización de un proyecto digital online i en grupo.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A continuació es mostren els resums que he fet dels materials de l’assignatura de Treball en Equip a la Xarxa. En ells apareix el que considero més important. Estan publicats a Slideshare, per la qual cosa, si t’interessa baixar-te’ls has de fer clic sobre el document i descarregar-te’ls des del meu perfil de Slideshare. Pots fer ús d’ells però recorda citar-me com autora o enllaçar cap a aquesta pàgina.

A continuación se muestran los resúmenes que he hecho de los materiales de la asignatura de Trabajo en Equipo en la Red . En ellos aparece lo que considero más importante. Están publicados en Slideshare, por lo que si te interesa bajártelos tienes que clicar sobre el documento y descargártelos desde mi perfil de Slideshare. Puedes hacer uso de ellos, pero recuerda citarme como autora o enlazar hacia esta página.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

També pots accedir a les PACS i pràctiques de l’assignatura / También puedes acceder a las PACS y prácticas de la asignatura

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Questionari de Belbin – Defineix els nou rolls necessaris per a aconseguir l’èxit dintre d’un equip de treball. Nosaltres ho vam fer i va resultar que teníem 4 dels 9 rols, per la qual cosa treballarem amb el nostre projecte amb èxit. Funciona!
Cuestionario de Belbin – Define los nueve roles necesarios para conseguir el éxito dentro de un equipo de trabajo. Nosotros lo hicimos y resultó que teníamos 4 de los 9 roles. Por lo que trabajamos en nuestro proyecto con éxito. ¡Funciona!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

GOOGLE DOCS manual

MARCADORS SOCIALS

Què és una wiki

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Comparte a través de Twitter

Apunts de Física

En l’assignatura de Física per a Multimèdia s’estudien els moviments de les forces, el moviment ondulatori, òptica, electromagnetisme. Per a practicar els coneixements es programa amb ActionScript.

En la asignatura de Física para la Multimedia se estudian los movimientos de las fuerzas, el movimiento ondulatorio, óptica y electromagnetismo. Para practicar los conocimientos se programa con ActionScript.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A continuació es mostren els resums que he fet dels materials de l’assignatura de Física per a Multimèdia. En ells apareix el que considero més important. Estan publicats a Slideshare, per la qual cosa, si t’interessa baixar-te’ls has de fer clic sobre el document i descarregar-te’ls des del meu perfil de Slideshare. Pots fer ús d’ells però recorda citar-me com autora o enllaçar cap a aquesta pàgina.

A continuación se muestran los resúmenes que he hecho de los materiales de la asignatura de Física para la Multimedia. En ellos aparece lo que considero más importante. Están publicados en Slideshare, por lo que si te interesa bajártelos tienes que clicar sobre el documento y descargártelos desde mi perfil de Slideshare. Puedes hacer uso de ellos, pero recuerda citarme como autora o enlazar hacia esta página.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

També pots accedir a les PACS i pràctiques de l’assignatura / También puedes acceder a las PACS y prácticas de la asignatura

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Resolució d’exercicis d’ActionScript / Resolución de ejercicios de ActionScript

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Taules d’unitats de mesura / Tablas de unidades de medida

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SIMULADOR ELÈCTRIC PSPICE
És un programa de simulació de circuits elèctrics molt complet. Es pot descarregar aquí:
http://www.electronics-lab.com/downloads/cnt/fclick.php?fid=513
Utilització: Pspice Student / Schematics
Crear circuit: Draw / Get new part / Part name
Resistència: “r”
Font de tensió = “VDC”
Terra = “GRD_EARTH”
Una vegada seleccionat el dispositiu, cliqueu a “Place & Close”
Fent clic sobre la pantalla es col·loca el dispositiu seleccionat, i es pot girar amb “Ctrl+r”
Si fem doble clic sobre el nom, aquest es pot canviar.
Amb “Draw / wire” podrem dibuixar el cable del circuit.
Una vegada tenim el circuit dibuixar anirem a “Analysis / Simulate”. Si el dispositiu no està tancat o no té dibuixada la terra, el programa no funcionarà.Es un programa de simulación de circuitos electrónicos muy completo. Se puede descargar aquí:
http://www.electronics-lab.com/downloads/cnt/fclick.php?fid=513
Utilización: Pspice Student / Schematics
Crear circuito: Draw / Get new part / Part name
Resistencia: “r”
Fuente de tensión = “VDC”
Tierra = “GRD_EARTH”
Una vez seleccionado el dispositivo, clicar en “Place & Close”
Haciendo clic sobre la pantalla se coloca el dispositivo seleccionad. Se puede girar con “Ctrl+r”
Si hacemos doble clic sobre el nombre, éste se puede cambiar.
Con “Draw / wire” podremos dibujar el cable del circuito.
Una vez tengamos el circuito dibujado, iremos a “Analysis / Simulate”. Si el dispositivo no está cerrado o no se ha dibujado la tierra, el programa no funcionará.SIMULADOR DEL SISTEMA ÒPTIC D’UNA CÀMERA DE FOTOS
El programa Crocodile Science Player simula una càmera fotogràfica. Es pot descarregar aquí:
http://www.crocodile-clips.com/en/Crocodile_Science_player/
S’executa el programa. Aneu a “Physics simulations / The camera”
Per a utilitzar les lents, només s’han de moure cap a la càmera arrossegant amb el mouse.El programa Crocodile Science Player simula una cámara fotográfica. Se puede descargar aquí:
http://www.crocodile-clips.com/en/Crocodile_Science_player/
Se ejecuta el programa. Vamos a “Physics simulations / The camera”
Para utilizar las lentes, sólo se tienen que arrastrar con el mouse hacia la cámara.

SIMULADOR DE CÀRREGUES ELECTROSTÀTIQUES
Amb aquets applet podrem comprovar el comportament de les càrregues positives i negatives. Visualment molt pràctic
http://www.xtec.cat/~ocasella/applets/elect/appletsol2.htm

Con este applet podremos comprobar el comportamiento de las cargas positivas y negativas. Visualmente muy práctico.
http://www.xtec.cat/~ocasella/applets/elect/appletsol2.htm


Comparte a través de Twitter

Apunts de Matemàtiques II

L’assignatura de Matemàtiques II per a la Multimèdia consta de dos blocs. El primer es dedica a la codificació, criptografia i compressió de dades. S’estudien els fonaments dels codis que s’utilitzen per a transmetre informació a través de qualsevol xarxa digital i com protegir aquesta informació de persones no autoritzades.
El segon bloc es dedica a l’estadística. Es donen eines per a analitzar de manera global grans volums de dades i extreure’n informació que ens servirà per a prendre decisions.

La asignatura de Matemáticas II para la Multimedia consta de dos bloques. El primero se dedica a la codificación, criptografía y compresión de datos. Se estudian los fundamentos de los códigos que se utilizan para transmitir la información a través de cualquier red digital, y cómo proteger esta información de personas no autorizadas.
El segundo bloque se dedica a la estadística. Se dan herramientas para analizar de manera global grandes volúmenes de datos y sacar información que servirá para tomar decisiones.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A continuació es mostren els resums que he fet dels materials de l’assignatura de Matemàdiques II . En ells apareix el que considero més important. Estan publicats a Slideshare, per la qual cosa, si t’interessa baixar-te’ls has de fer clic sobre el document i descarregar-te’ls des del meu perfil de Slideshare. Pots fer ús d’ells però recorda citar-me com autora o enllaçar cap a aquesta pàgina.

A continuación se muestran los resúmenes que he hecho de los materiales de la asignatura de Matemáticas II. En ellos aparece lo que considero más importante. Están publicados en Slideshare, por lo que si te interesa bajártelos tienes que clicar sobre el documento y descargártelos desde mi perfil de Slideshare. Puedes hacer uso de ellos, pero recuerda citarme como autora o enlazar hacia esta página.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

També pots accedir a les PACS i pràctiques de l’assignatura / También puedes acceder a las PACS y prácticas de la asignatura

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Resum i formules de Codificació / Criptografia / Compressió / Estadística
Resumen y fórmulas de Codificación / Criptografía / Compresión / Estadística


Comparte a través de Twitter

Apunts de Matemàtiques I

L’assignatura de Matemàtiques I per a la Multimèdia es dedica als camps de les Matemàtiques que tenen una relació més clara amb els gràfics Multimèdia. Es tracten els temes de proporcions, simetries, geometria cartesiana plana i dimensional i la geometria fractal.

La asignatura de Matemáticas I para la Multimedia se dedica a los campos de las Matemáticas que tienen una relación más clara con los gráficos Multimedia. Se trata de la proporción, las simetrías, la geometría cartesiana plana y dimensional y la geometría fractal.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A continuació es mostren els resums que he fet dels materials de l’assignatura de Matemàdiques I . En ells apareix el que considero més important. Estan publicats a Slideshare, per la qual cosa, si t’interessa baixar-te’ls has de fer clic sobre el document i descarregar-te’ls des del meu perfil de Slideshare. Pots fer ús d’ells però recorda citar-me com autora o enllaçar cap a aquesta pàgina.

A continuación se muestran los resúmenes que he hecho de los materiales de la asignatura de Matemáticas I. En ellos aparece lo que considero más importante. Están publicados en Slideshare, por lo que si te interesa bajártelos tienes que clicar sobre el documento y descargártelos desde mi perfil de Slideshare. Puedes hacer uso de ellos, pero recuerda citarme como autora o enlazar hacia esta página.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

També pots accedir a les PACS i pràctiques de l’assignatura / También puedes acceder a las PACS y prácticas de la asignatura

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Resum i formules de Proporcions / Simetries / Geometria fractal / Sistemes de coordenades
Resumen y fórmulas de Proporciones / Simetrías / Geometría fractal / Sistemas de coordenadas


Comparte a través de Twitter

Last updated by at .