Arxiu d'etiquetes: prácticas

Xarxes Multimèdia pacs i pràctiques

L’assignatura de Xarxes Multimèdia presenta una visió introductòria de les xarxes de computadors, com s’estructuren, quins dispositius les integren, quines són les normes  protocols i quines són les seves aplicacions i serveis.

La asignatura de Redes Multimedia presenta una visión introductoria de las redes de computadoras, como se estructuran, que dispositivos las integra, cuales son las normas y protocolos y cuales sus aplicaciones y servicios.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Les PACs i Pràctiques que es mostren en aquesta pàgina són propietat de Paquita Ribas. Es publiquen per a facilitar l’estudi de l’assignatura de Disseny Gràfic a companys de la UOC. Estan baix la llicència de Creative Commons BY NC ND. Aquesta llicència permet redistribuir el material sempre que es reconegui la meva autoria. No tens permís per a utilitzar-los amb finalitats comercials ni fer obres derivades del meu treball.

Las PACs y Prácticas que se muestran en esta página son propiedad de Paquita Ribas. Se publican para facilitar el estudio de la asignatura de Diseño Gráfico a compañeros de la UOC. Estan bajo la licencia de Creative Commons BY NC ND . Esta licencia permite redistribuir el material siempre que se reconozca mi autoría. No tienes permiso para utilizarlos con fines comerciales ni hacer obras derivadas de mi trabajo.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Igual te interessen els resums i apunts dels mòduls de l’assignatura de Disseny Gràfic  / Igual te interesan los resúmenes y apuntes de los módulos de la assignatura

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Notal final de l’assignatura: 9 – Excel·lent / Nota final de la asignatura: 9 – Excelente

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pac 1

Mòduls 1 i 2 de l’assignatura. / Mòdulos 1 y 2 de la asignatura.
Qualificació: A / Nota: A

Llicència CC -BY-NC-ND

SOLUCIÓ PAC1 PRESENTADA PEL CONSULTOR /  SOLUCIÓN PAC1 PRESENTADA POR EL CONSULTOR

Pac 2

Mòduls 2, 3 i 4 de l’assignatura. / Mòdulos 2, 3 y 4 de la asignatura.
Qualificació: A / Nota: A

Llicència CC -BY-NC-ND

SOLUCIÓ PAC2 PRESENTADA PEL CONSULTOR /  SOLUCIÓN PAC2 PRESENTADA POR EL CONSULTOR

Pràctica 1

Configuració d’una Xarxa local / Configuración de una red local

Qualificació: A / Nota: A

Llicència CC -BY-NC-ND

xarxes_portada_practica1

Pràctica 2

Configuració d’una xarxa Wi-Fi / Configuración de una red Wif-Fi

Qualificació: A / Nota: A

Llicència CC -BY-NC-ND

xarxes_portada_practica2

Pràctica 3

Configuració d’un connexió ordinador-telèfon mòbil /  Configuración de una conexión ordenador-teléfono móvil
Qualificació: A / Nota: A

Llicència CC -BY-NC-ND

xarxes_portada_practica3

Pràctica 3, exercici 1

Procés de configuració de la connexió d’un ordinador amb un telèfon mòbil. Convertir un smartphone en un punt d’accés.
Proceso de configuración de la conexión de un ordenador con un teléfono móvil. Convertir un smartphone un un punto de acceso.

Llicència CC -BY-NC-ND

Física per a Multimèdia

En l’assignatura de Física per a Multimèdia s’estudien els moviments de les forces, el moviment ondulatori, òptica, electromagnetisme. Per a practicar els coneixements es programa amb ActionScript.

En la asignatura de Física para la Multimedia se estudian los movimientos de las fuerzas, el movimiento ondulatorio, óptica y electromagnetismo. Para practicar los conocimientos se programa con ActionScript.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Les PACs i Pràctiques que es mostren en aquesta pàgina són propietat de Paquita Ribas. Es publiquen per a facilitar l’estudi de l’assignatura de Disseny Gràfic a companys de la UOC. Estan baix la llicència de Creative Commons BY NC ND. Aquesta llicència permet redistribuir el material sempre que es reconegui la meva autoria. No tens permís per a utilitzar-los amb finalitats comercials ni fer obres derivades del meu treball.

Las PACs y Prácticas que se muestran en esta página son propiedad de Paquita Ribas. Se publican para facilitar el estudio de la asignatura de Diseño Gráfico a compañeros de la UOC. Estan bajo la licencia de Creative Commons BY NC ND . Esta licencia permite redistribuir el material siempre que se reconozca mi autoría. No tienes permiso para utilizarlos con fines comerciales ni hacer obras derivadas de mi trabajo.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Igual te interessen els resums i apunts dels mòduls de l’assignatura  / Igual te interesan los resúmenes y apuntes de los módulos de la asignatura

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Qualificació final de l’assignatura: 8,4 Notable / Nota final de la asignatura: 8,4 Notable

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pac 1

Mòduls 1, 2 i 3 de l’assignatura / Módulos 1, 2 y 3 de la asignatura.
Nota: B

Llicència CC -BY-NC-ND

CORRECCIÓ PAC 1: Presentada pel consultor de l’assignatura / CORRECCIÓN PAC 1: Presentada por el consultor de la asignatura

AJUDA PER A RESOLDRE LA PAC 1
Pregunta 1 Mòdul 1, pàg. 9 – mòdul 1, pàg. 11 – mòdul 1, pàg. 20 Pregunta 6
Pregunta 2 Mòdul 1, pàg. 14 Pregunta 7 Mòdul 2 (6.2.4), pàg. 69
Pregunta 3 Mòdul 1, pàg. 12 Pregunta 8 Mòdul 2 (5.3.2), pàg. 60
Pregunta 4 Mòdul 2, pàg. 8 – mòdul 2, pàg. 12 Pregunta 9 Mòdul 3 (2.2), pàg. 19
Pregunta 5 Mòdul 2, pàg. 18 Pregunta 10

Pac 2

L’objectiu d’aquesta PAC és la generació de moviments realistes amb l’ordinador. S’aplicaran els coneixements de cinemàtica i dinàmica adquirits en el curs. Mòduls 1, 2 i 3 de l’assignatura.
El objetivo de esta PAC es la generación de movimentos realistas con el ordenador. Se aplicarán los conocimientos de cinemática y dinámica adquiridos en el curso. Módulos 1, 2 y 3 de la asignatura.
Nota: A

Llicència CC -BY-NC-ND

Apartat 1 –  Moviment rectilini uniformement accelerat

Apartat 2 – Moviment oscil·latori

Apartat 3 – Moviment circular

Apartat 4 – L’astronauta saltarí

Apartat 5 – Massa que penja d’una molla

RESOLUCIÓ DELS EXERCICIS

Pac 3

Mòduls 4, 5 i 6 de l’assignatura / Módulos 4, 5 y 6 de la asignatura.
Nota: A

Llicència CC -BY-NC-ND

CORRECCIÓ PAC 3: Presentada pel consultor de l’assignatura / CORRECCIÓN PAC 3: Presentada por el consultor de la asignatura

AJUDA PER A RESOLDRE LA PAC / AYUDA PARA RESOLVER LA PAC
Pregunta 1 Mòdul 4 (1.1.2), pàg.9 i pàg. 10 Pregunta 6 Mòdul 6 (2.2.2), pàg.27
Pregunta 2 Mòdul 4 (1.2.1), pàg.14 Pregunta 7 http://ca.wikipedia.org/wiki/Disc_dur
http://www.monografias.com/trabajos5/discmagn/discmagn.shtml
Pregunta 3 Mòdul 4 (1.3), pàg.25 Pregunta 8 http://www.slideshare.net/ingdianabaquero/ondas-radiosatelimicroo
http://www.profisica.cl/comofuncionan/como.php?id=45
http://www.profisica.cl/comofuncionan/como.php?id=48
Pregunta 4 Mòdul 5 (1.1), pàg.7 i pàg. 8 Pregunta 9 http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_%28inform%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_vol%C3%A1til
http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_no_vol%C3%A1til
Pregunta 5 Mòdul 6 (1.2.1), pàg.8 Pregunta 10 Mòdul 6 (2.5), pàg.23

Pac 4

Exercicis pràctics sobre els mòduls 4, 5 i 6 de l’assignatura.
Ejercicios pràcticos sobre los módulos 4, 5 y 6 de la asignatura.
Nota: A

Llicència CC -BY-NC-ND

CORRECCIÓ PAC 4: Presentada pel consultor de l’assignatura / CORRECCIÓN PAC 4: Presentada por el consultor de la asignatura

Programació pacs i pràctiques

L’objectiu de l’assignatura de Programació és dissenyar algorismes i programes que compleixin uns criteris de qualitat. Comprensió de sintaxi i semàntica d’una notació algorísmica.

El objetivo de la asignatura de Programación es diseñar algoritmos y programas que cumplan unos criterios de calidad. Comprensión de sintaxis y semántica de un algoritmo.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Les PACs i Pràctiques que es mostren en aquesta pàgina són propietat de Paquita Ribas. Es publiquen per a facilitar l’estudi de l’assignatura de Disseny Gràfic a companys de la UOC. Estan baix la llicència de Creative Commons BY NC ND. Aquesta llicència permet redistribuir el material sempre que es reconegui la meva autoria. No tens permís per a utilitzar-los amb finalitats comercials ni fer obres derivades del meu treball.

Las PACs y Prácticas que se muestran en esta página son propiedad de Paquita Ribas. Se publican para facilitar el estudio de la asignatura de Diseño Gráfico a compañeros de la UOC. Están bajo la licencia de Creative Commons BY NC ND . Esta licencia permite redistribuir el material siempre que se reconozca mi autoría. No tienes permiso para utilizarlos con fines comerciales ni hacer obras derivadas de mi trabajo.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Igual te interessen els resums i apunts dels mòduls de l’assignatura / Igual te interesan los resúmenes y apuntes de los módulos de la asignatura

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Qualificació final de l’assignatura: 8 Notable  / Calificación final de la asignatura: 8 Notable

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pac 1

Qualificació: A / Nota: A

Llicència CC -BY-NC-ND

CORRECCIÓ PAC 1: Exemples presentats pel consultor de l’assignatura / CORRECCIÓN PAC 1: Ejemplos presentados por el consultor de la asignatura

Pac 1, exercici 9 per a descarregar / Pac 1, ejercicio 9 para descargar
Pac 1, exercici 10 per a descarregar / Pac 1, ejercicio 10 para descargar
Pac 1, exercici 10 exemples presentats pel consultor / Pac 1, ejercicio 10 ejemplos presentados por el consultor

Pac 2

Qualificació: B / Nota: B

Llicència CC -BY-NC-ND

CORRECCIÓ PAC 2: Exemples presentats pel consultor de l’assignatura / CORRECCIÓN PAC 2: Ejemplos presentados por el consultor de la asignatura

Pac 2, exercici 7 per a descarregar / Pac 2, ejercicio 7 para descargar
Pac 2, exercici 7 exemples presentats pel consultor / Pac 2, ejercicio 7 ejemplos presentados por el consultor

Pràctica 1

Qualificació: B / Nota: B

Llicència CC -BY-NC-ND

CORRECCIÓ PRÀCTICA 1: Exemples presentats pel consultor de l’assignatura / CORRECCIÓN PRÁCTICA 1: Ejemplos presentados por el consultor de la asignatura

Pràctica 1, exercici 4 per a descarregar / Práctica 1, ejercicio 4 para descargar
Pràctica 1, exercici 5 per a descarregar / Práctica 1, ejercicio 5 para descargar
Pràctica 1, exercicis 4 i 5, exemples presentats pel consultor / Práctica 1, ejercicio 4 y 5, ejemplos presentados por el consultor

Pràctica 2

Qualificació: A / Nota: A

Llicència CC -BY-NC-ND

CORRECCIÓ PRÀCTICA 2: Exemples presentats pel consultor de l’assignatura / CORRECCIÓN PRÁCTICA 2: Ejemplos presentados por el consultor de la asignatura

Arxius PHP de la pràctica / Archivos PHP de la práctica
Exemples presentats pel consultor / Ejemplos presentados por el consultor

Animació pac i pràctiques

L’assignatura d’Animació introdueix els conceptes bàsics en els que se basa l’animació tradicional i fa una breu introducció a aquesta. S’hi treballen els procediments de l’animació 2D i es fa una introducció a l’animació 3D.

La asignatura de Animación introduce los conceptos básicos en los que se basa la animación tradicional y hace una breve introducción de esta. Se trabajan los procedimientos de la animación 2D y se hace una introducción a la animación 3D..

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Les PACs i Pràctiques que es mostren en aquesta pàgina són propietat de Paquita Ribas. Es publiquen per a facilitar l’estudi de l’assignatura de Disseny Gràfic a companys de la UOC. Estan baix la llicència de Creative Commons BY NC ND. Aquesta llicència permet redistribuir el material sempre que es reconegui la meva autoria. No tens permís per a utilitzar-los amb finalitats comercials ni fer obres derivades del meu treball.

Las PACs y Prácticas que se muestran en esta página son propiedad de Paquita Ribas. Se publican para facilitar el estudio de la asignatura de Diseño Gráfico a compañeros de la UOC. Estan bajo la licencia de Creative Commons BY NC ND . Esta licencia permite redistribuir el material siempre que se reconozca mi autoría. No tienes permiso para utilizarlos con fines comerciales ni hacer obras derivadas de mi trabajo.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Igual te interessen els resums i apunts dels mòduls de l’assignatura  / Igual te interesan los resúmenes y apuntes de los módulos de la asignatura

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Qualificació final de l’assignatura: 8,5 Notable / Calificación final de la asignatura: 8,5 Notable

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pràctica: Realitzar un clip d’animació en 2D i 3D / Realizar un clip de animación en 2D y 3D

Idea, il·lustracions, animacions i muntatge / Idea, ilustraciones, animaciones y montaje: Paquita Ribas
Dibuixos / Dibujos: Illustrator
Animacions 2D / Animaciones 2D: Flash
Escenaris i animacions 3D / Escenarios y animaciones 3D: 3D Max
Muntatge / Montaje: Premier
Qualificació de la pràctica final: B 8

Llicència CC -BY-NC-ND

Primavera Animàtica from PaquitaRibas on Vimeo.

PAC 1: Descripció de personatges /Descripción de personajes

Programa utilitzat per a la maquetació: Indesign
Programa utilizado para la maquetación: Indesign
Qualificació: A / Nota: A

Llicència CC -BY-NC-ND

paquita-ribas-portada-personatges

Part 1B – Storyboard / Parte 1B – Storyboard

Dibuix fet a màDibujo hecho a mano

Llicència CC -BY-NC-ND

Paquita-story-board

Part 1A – Creació d’una animàtica del que serà el clip d’animació / Creación de una animática de lo que será el clip de animación

Programa utilitzat: Illustrator i FlashPrograma utilizado: Illustrator i Flash

Llicència CC -BY-NC-ND

Animàtica from PaquitaRibas on Vimeo.

Documentació de la confecció del clip / Documentación de la confección del clip

Programa utilitzat: IndesignPrograma utilizado: Indesign

Llicència CC -BY-NC-ND

paquita-ribas-portada-animacio

 

PAC 2 – Creació d’un minisketch en 2D /Creación de un minisketch en 2D

Programa utilitzat: Illustrator i Flash / Maquetació IndesignPrograma utilizado: Illustrator i Flash/ Maquetación Indesign
Qualificació: A / Nota: A

Llicència CC -BY-NC-ND

Uh! quina por from PaquitaRibas on Vimeo.

Procés de construcció:

paquita-ribas-construccio-animacio

 

 

Pac 3 -L’ús de llums i ombres al món 3D / Uso de luces y sombras en el mundo del 3D

Programa utilitzat: 3D Max / Maquetació IndesignPrograma utilizado: 3D Max / Maquetación Indesign
Qualificació: B / Nota: B

Llicència CC -BY-NC-ND

Del_malvat_a_heroi

 

Arquitectura de la Informació pac i pràctiques

En aquesta assignatura es treballa la metodologia de Disseny Centrat en l’Usuari per al correcte desenvolupament d’aplicacions multimèdia. S’aprèn a estructurar de forma organitzada la informació vinculada a una aplicació i a dissenyar amb wireframes. Es cursa abans de l’assignatura de Disseny d’Interfícies i d’Usabilitat.

En esta asignatura se trabaja la metodología del Diseño Centrado en el Usuario para el correcto desarrollo de aplicaciones multimedia. Se aprende a estructurar de forma organizada la información vinculada a una aplicación y a diseñar con wireframes. Se cursa antes de las asignaturas de Diseño de Interfaces y de Usabilidad.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Les PACs i Pràctiques que es mostren en aquesta pàgina són propietat de Paquita Ribas. Es publiquen per a facilitar l’estudi de l’assignatura de Disseny Gràfic a companys de la UOC. Estan baix la llicència de Creative Commons BY NC ND. Aquesta llicència permet redistribuir el material sempre que es reconegui la meva autoria. No tens permís per a utilitzar-los amb finalitats comercials ni fer obres derivades del meu treball.

Las PACs y Prácticas que se muestran en esta página son propiedad de Paquita Ribas. Se publican para facilitar el estudio de la asignatura de Diseño Gráfico a compañeros de la UOC. Están bajo la licencia de Creative Commons BY NC ND . Esta licencia permite redistribuir el material siempre que se reconozca mi autoría. No tienes permiso para utilizarlos con fines comerciales ni hacer obras derivadas de mi trabajo.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Igual t’interessa els meus articles: / Igual te interesan mis artículos:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Igual te interessen els resums i apunts dels mòduls de l’assignatura de Disseny Gràfic  / Igual te interesan los resúmenes y apuntes de los módulos de la asignatura

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Qualificació final de l’assignatura: 8,6 Notable
Nota final de la asignatura: 8,6 Notable

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PRÀCTICA FINAL

Proposta justifica de l’Arquitectura de la Informació d’un lloc web. Pràctica final d’assignatura / Propuesta justificada de la Arquitectura de la Información de un sitio web. Práctica final de la asignatura.
Programes utilitzats: Illustrator, maquetació: Indesign.
Programas utilizados: Ilustrator, maquetación: Indesign.
Qualificació pràctica final: A 9

Llicència CC -BY-NC-ND

portada-practica-final

Pac 1. Definicions generals sobre l’AI / Definiciones generales sobre la AI

Programes utilitzats: Il·lustracions: Illustrator, maquetació: Indesign.
Programas utilizados: Ilustraciones: Ilustrator, maquetación: Indesign.
Qualificació: B / Nota: B

Llicència CC -BY-NC-ND

Arquitectura de la Informació pac 1

Pac 2. Avaluació d’una web des de l’òptica de l’arquitectura de la informació /Evaluación de una web desde la óptica de la arquitectura de la información.

Programes utilitzats: Illustrator, maquetació: Indesign./ Programas utilizados: Ilustrator, maquetación: Indesign.
Qualificació: B / Nota: B

Llicència CC -BY-NC-ND

Arquitectura de la Informació pac 2

Pac 3. Arbre de continguts, navegació i wireframes / Árbol de contenidos, navegació y wireframes

Programes utilitzats: Illustrator, maquetació: Indesign./ Programas utilizados: Ilustrator, maquetación: Indesign.
Qualificació: B / Nota: B

Llicència CC -BY-NC-ND

Arquitectura de la Informació pac 3

Gràfics 3D pacs i pràctiques

Gràfics 3D aborda, per una banda, una introducció teòrica del tractament de gràfics per ordinador i la comunicació visual. S’utilitza el 3D Studio Max per a realitzar la part pràctica de l’assignatura, amb activitats de modelat, de materials i textures i d’il·luminació.

Gráficos 3D aborda, por un lado, una introducción teórica del tratamiento de gráficos por ordenador y de comunicación visual. Se utiliza el 3D Studio Max para realizar la parte práctica de la asignatura, con actividades de modelado, de materiales y texturas y de iluminación.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Les PACs i Pràctiques que es mostren en aquesta pàgina són propietat de Paquita Ribas. Es publiquen per a facilitar l’estudi de l’assignatura de Disseny Gràfic a companys de la UOC. Estan baix la llicència de Creative Commons BY NC ND. Aquesta llicència permet redistribuir el material sempre que es reconegui la meva autoria. No tens permís per a utilitzar-los amb finalitats comercials ni fer obres derivades del meu treball.

Las PACs y Prácticas que se muestran en esta página son propiedad de Paquita Ribas. Se publican para facilitar el estudio de la asignatura de Diseño Gráfico a compañeros de la UOC. Estan bajo la licencia de Creative Commons BY NC ND . Esta licencia permite redistribuir el material siempre que se reconozca mi autoría. No tienes permiso para utilizarlos con fines comerciales ni hacer obras derivadas de mi trabajo.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Igual te interessen els resums i apunts dels mòduls de l’assignatura / Igual te interesan los resúmenes y apuntes de los módulos de la asignatura

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Qualificació final: 8,7 Notable/ Nota final: 8,7 Notable

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pac 1 – Primera entrega

Consisteix en la realització de diferents exercicis amb 3D Max. / Consiste en la realización de diferentes ejercicios con 3D Max.
Qualificació: A / Nota: A

Llicència CC -BY-NC-ND

Treballs lliures per a pujar nota

Pac 1 – Segona entrega

Consisteix en la realització de diferents exercicis amb 3D Max. / Consiste en la realización de diferentes ejercicios con 3D Max.
Qualificació: B / Nota: B

Llicència CC -BY-NC-ND

PAC 2

Qualificació: A / Nota: A

Llicència CC -BY-NC-ND

PAC 3

Qualificació: A / Nota: A

Llicència CC -BY-NC-ND

Pràctica final del semestre / Práctica final del semestre

Títol: “Alien arribant a casa”
Qualificació: B 8

Llicència CC -BY-NC-ND

Narrativa Interactiva pacs i pràctiques

En l’assignatura de Narrativa Interactiva se estudien les nocions i estructures que s’usen en la redacció de guions seqüencials i guions multimèdia de cinema, televisió, animació, etc. Es fa servir de referència la narració tradicional occidental (mites de la Grècia clàssica fins el segle XX).

En la asignatura de Narrativa Interactiva  se estudian las nociones y estructuras que se usan en la redacción de guiones secuenciales y guiones multimedia de cine, televisión, animación, etc. Se utiliza como referencia la narración tradicional occidental (mitos de la Grecia clásica hasta el siglo XX).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Les PACs i Pràctiques que es mostren en aquesta pàgina són propietat de Paquita Ribas. Es publiquen per a facilitar l’estudi de l’assignatura de Disseny Gràfic a companys de la UOC. Estan baix la llicència de Creative Commons BY NC ND. Aquesta llicència permet redistribuir el material sempre que es reconegui la meva autoria. No tens permís per a utilitzar-los amb finalitats comercials ni fer obres derivades del meu treball.

Las PACs y Prácticas que se muestran en esta página son propiedad de Paquita Ribas. Se publican para facilitar el estudio de la asignatura de Diseño Gráfico a compañeros de la UOC. Están bajo la licencia de Creative Commons BY NC ND . Esta licencia permite redistribuir el material siempre que se reconozca mi autoría. No tienes permiso para utilizarlos con fines comerciales ni hacer obras derivadas de mi trabajo.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Igual te interessen els resums i apunts dels mòduls de l’assignatura de Llenguatges i Estàndards Web / Igual te interesan los resúmenes y apuntes de los módulos de la asignatura

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Qualificació final: Notable/ Nota final: Notable

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pac 2 – Anàlisi en grup d’una pel·lícula / Análisis en grupo de una película

Components del grup: Dídac Ramírez, Pau Ramírez, Raúl Ramos, Alberto Ribas i Paquita Ribas
Treball destacat d’entre tots els treballs de l’aula. Trabajo destacado de entre todos los trabajos del aula.
Qualificació: A / Nota: A

Llicència CC -BY-NC-ND

Narrativa-Interactiva-pac2

Pac 3 – Pac 4 – Creació d’un guió seqüencial i d’un personatge / Creación de un guión secuencial y de un personaje

Treball individual / Trabajo individual
Qualificació: B / Nota: B

Llicència CC -BY-NC-ND

Narrativa-Interactiva-pac3

Pac 5 – Anàlisi en grup d’un lloc web / Análisis en grupo de un sitio web

Components del grup: Pau Ramírez, Raúl Ramos, Alberto Ribas i Paquita Ribas
Treball destacat d’entre tots els treballs de l’aula. Trabajo destacado de entre todos los trabajos del aula.
Qualificació: A / Nota: A

Llicència CC -BY-NC-ND

portada_pac5

Pràctica – Elaboració del guió per un producte interactiu multimèdia /Elaboración de un guión para un producto interactivo multimedia

Qualificació: A / Nota: A
EVA, guió multimèdia interactiu

Llicència CC -BY-NC-ND

Inspirat amb l’obra de Paquita Ribas “La Mirada de n’Eva”, Guanyadora del concurs Narrativa Breu III de l’EOI d’Eivissa 2011. Tots els drets reservats.

guió Multimèdia interactiu

Juga amb Eva: / Juega con Eva

 

Matemàtiques per a Multimèdia I, pacs i pràctiques

L’assignatura de Matemàtiques I per a la Multimèdia es dedica als camps de les Matemàtiques que tenen una relació més clara amb els gràfics Multimèdia. Es tracten els temes de proporcions, simetries, geometria cartesiana plana i dimensional i la geometria fractal.

La asignatura de Matemáticas I para la Multimedia se dedica a los campos de las Matemáticas que tienen una relación más clara con los gráficos Multimedia. Se trata de la proporción, las simetrías, la geometría cartesiana plana y dimensional y la geometría fractal.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Igual te interessen els resums i apunts dels mòduls de l’assignatura de Llenguatges i Estàndards Web / Igual te interesan los resúmenes y apuntes de los módulos de la asignatura

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Les PACs i Pràctiques que es mostren en aquesta pàgina són propietat de Paquita Ribas. Es publiquen per a facilitar l’estudi de l’assignatura de Disseny Gràfic a companys de la UOC. Estan baix la llicència de Creative Commons BY NC ND. Aquesta llicència permet redistribuir el material sempre que es reconegui la meva autoria. No tens permís per a utilitzar-los amb finalitats comercials ni fer obres derivades del meu treball.

Las PACs y Prácticas que se muestran en esta página son propiedad de Paquita Ribas. Se publican para facilitar el estudio de la asignatura de Diseño Gráfico a compañeros de la UOC. Están bajo la licencia de Creative Commons BY NC ND . Esta licencia permite redistribuir el material siempre que se reconozca mi autoría. No tienes permiso para utilizarlos con fines comerciales ni hacer obras derivadas de mi trabajo.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Qualificació final de l’assignatura: Excel·lent / Nota final de la asignatura: Excelente
Qualificació pràctica final: Excel·lent / Nota de la práctica final: Excelente

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pràctica 1

Construir un paisatge en Flash, utilitzant les proporcions assenyalades i seguint les instruccions de l’enunciat de la pràctica.
Construir un paisaje en Flash, utilizando las proporciones señaladas y siguiendo las instrucciones del enunciado de la práctica.
Programes utilitzats: Adobe CS4 Flash, Photoshop, Illustrator
Qualificació: A / Nota: A

Llicència CC -BY-NC-ND

paquita_ribas_prac1_mates

Documentació per a la resolució de la pràctica / Documentación para la resolución de la práctica.

Enunciat pràctica 1 mates

Pràctica 2

Construir un fons marí animat en Flash, seguint les instruccions de l’enunciat de la pràctica.
Construir un fondo marino animado en Flash, siguiendo las instrucciones del enunciado de la práctica.
Programes utilitzats: Adobe CS4 Flash, Photoshop, Illustrator.
Qualificació: A / Nota: A

Llicència CC -BY-NC-ND

Paquita Ribas, Pràctica 2, Mates I, UOC 2010 from PaquitaRibas on Vimeo.

Documentació per a la resolució de la pràctica / Documentación para la resolución de la práctica.

Enunciat-parc2-mates

Pac 1

Comprèn els mòduls 1, 2 i 3 de l’assignatura.
Comprende los módulos 1, 2 y 3 de la asignatura.
Qualificació: A / Nota: A

Llicència CC -BY-NC-ND

Pac 2

Comprèn els mòduls 4, 5, i 6 de l’assignatura.
Comprende los módulos 4, 5 y 6 de la asignatura.
Qualificació: A / Nota: A

Llicència CC -BY-NC-ND

Exercicis de Matemàtiques amb Flash

CONVERTIR EN RADIANTS

convertir-en-radiants

Document en Flash: convertir-en-radiants

SITUAR UN PUNT SOBRE COORDENADES

Document de Flash: Punt sobre coordenades

PRODUCTE DE MATRIUS

Document de Flash: Producte de matrius

 

Fonaments i evolució de la Multimèdia pacs i pràctiques

Fonaments i Evolució de la Multimèdia se basa en el llibre “El lenguaje de los nuevos medios de comunicación” de Lev Manovich i les seves reflexions sobre les noves tecnologies.

Fundamentos y Evolución de la Multimedia se basa en el libro “El lenguaje de los nuevos medios de comunicación” de Lev Manovich y sus reflexiones sobre las nuevas tecnologías.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Les PACs i Pràctiques que es mostren en aquesta pàgina són propietat de Paquita Ribas. Es publiquen per a facilitar l’estudi de l’assignatura de Disseny Gràfic a companys de la UOC. Estan baix la llicència de Creative Commons BY NC ND. Aquesta llicència permet redistribuir el material sempre que es reconegui la meva autoria. No tens permís per a utilitzar-los amb finalitats comercials ni fer obres derivades del meu treball.

Las PACs y Prácticas que se muestran en esta página son propiedad de Paquita Ribas. Se publican para facilitar el estudio de la asignatura de Diseño Gráfico a compañeros de la UOC. Estan bajo la licencia de Creative Commons BY NC ND . Esta licencia permite redistribuir el material siempre que se reconozca mi autoría. No tienes permiso para utilizarlos con fines comerciales ni hacer obras derivadas de mi trabajo.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Igual te interessen els resums i apunts dels mòduls de l’assignatura de Fonaments de la Multimèdia / Igual te interesan los resúmenes y apuntes de los módulos de la asignatura
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Qualificació final: Notable / Nota final: Notable
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pac 1 – Els nous mitjans de comunicació

Analitzar els nous mitjans de comunicació tal i com els defineix Lev Manovich en els seu llibre “Els nous mitjans de comunicació”. Explicar els cinc principis.

Analizar los nuevos medios de comunicación tal y como los define Lev Manovich en su libro “Los nuevos medios de comunicación”. Explicar los cinco principios.
Qualificació: C+ / Nota: C+

Llicència CC -BY-NC-ND

Fonaments_multimedia-1

Quan el futur arribi

Comparació entre les idees exposades per Nicholas Negroponte en una conferència en 1984 i el moment tecnològic actual.
Comparación entre las ideas expuestas por Nicholas Negroponte en una conferencia en 1984 y el momento tecnológico actual.
Qualificació: B / Nota: B

Llicència CC -BY-NC-ND

Fonaments_multimedia-2

 

 

 

 

 

 

 

La realitat sintètica

És el realisme la màxima obsessió de la indústria actual de l’entreteniment. Pot influir en una nova orientació de la cultura visual de les properes generacions?
¿Es el realismo la máxima obsesión de la industria actual del entretenimiento? ¿Puede infuluir en una nueva orientación de la cultura visual de las próximas generaciones? (Artículo en catalán)
Qualificació: B / Nota: B

Llicència CC -BY-NC-ND

Fonaments_multimedia-3a

 

 

 

 

 

 

 

Naixement d’una cultura

Presentació gràfica de l’evolució dels nous mitjans.

Presentación gráfica de la evolución de los nuevos medios (Artículo en catalán)
Qualificació: B / Nota: B

Llicència CC -BY-NC-ND

Fonaments_multimedia-3b

 

 

 

 

 

 

Anàlisi crític d’aplicacions interactives

Anàlisi comparativa dels continguts multimèdia i dels tractament que sobre les Eleccions Catalanes han realitzat les versions en línia de diversos mitjans de comunicació.
Análisis comparativo de los contenidos multimedia y los tratamientos que, sobre las Elecciones Catalanas, han realizado las versiones en línea de distintos medios de comunicación (Artículo en catalán)
Qualificació: B / Nota: B

Llicència CC -BY-NC-ND

Fonaments_Multimedia_4

 

Vídeo pacs i pràctiques

L’assignatura de Vídeo presenta un recorregut pels fonaments del vídeo, el llenguatge audiovisual, el relat, la realització, l’edició i la publicació. La guionització de vídeo es tractarà en profunditat en l’assignatura de Narrativa Interactiva.

La asignatura de Vídeo presenta un recorrido por los fundamentos de vídeo, el lenguaje audiovisual, el relato, la realizacion, la edición y la publicación. La guionización de vídeo se tratará en profundidad en la asignatura de Narrativa Interactiva.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Igual te interessen els resums i apunts dels mòduls de l’assignatura de Disseny Gràfic  / Igual te interesan los resúmenes y apuntes de los módulos de la assignatura

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Les PACs i Pràctiques que es mostren en aquesta pàgina són propietat de Paquita Ribas. Es publiquen per a facilitar l’estudi de l’assignatura de Disseny Gràfic a companys de la UOC. Estan baix la llicència de Creative Commons BY NC ND. Aquesta llicència permet redistribuir el material sempre que es reconegui la meva autoria. No tens permís per a utilitzar-los amb finalitats comercials ni fer obres derivades del meu treball.

Las PACs y Prácticas que se muestran en esta página son propiedad de Paquita Ribas. Se publican para facilitar el estudio de la asignatura de Diseño Gráfico a compañeros de la UOC. Estan bajo la licencia de Creative Commons BY NC ND . Esta licencia permite redistribuir el material siempre que se reconozca mi autoría. No tienes permiso para utilizarlos con fines comerciales ni hacer obras derivadas de mi trabajo.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Qualificació final: Excel·lent / Nota final: Excelente

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vídeo – Pràctica 1

Produir un clip publicitari amb una durada d’entre 15-20 segons, on es vengui una idea, un servei o un producte, que cridi l’atenció del target a qui va dirigit.
Producir un clip publicitario de 15-20 segundos, donde se venda una idea, un servicio o un producto, que llame la atención al target al que va dirigido.
Idea: Paquita Ribas
Imatges: Paquita RibasSons: propis
Música: Mister Blister- Autor: Smiley – Llicència: Creative Commons by-nc-sa /2.0/ fr
(www.jamendo.com)
Qualificació: A / Nota: A

Llicència CC -BY-NC-ND

Anunci from PaquitaRibas on Vimeo.

Vídeo – Pràctica 2

Elaboració d’un clip de vídeo de 30 segons en que es treballi el muntatge de les imatges sobre una banda musical.
Elaboración de un clip de vídeo de 30 segundos en donde se trabaje el montaje de las imágenes sobre una banda musical o sonido.
Imatges: Paquita Ribas
Sons:
www,soundsnap.com

Qualificació: A / Nota: A

Llicència CC -BY-NC-ND

Sons de la Terra from PaquitaRibas on Vimeo.

Vídeo – Pràctica 3

Aquesta pràctica consta de varis exercicis. El següent vídeo forma part d’aquesta pràctica.
Esta práctica consta de varios ejercicios. El siguiente vídeo forma parte de esta práctica.
Imatges: Paquita Ribas
Música: Act of Bravery- Autor: Sonic Mystery – Llicència: Creative Commons by-nc-nd
(www.jamendo.com)
Qualificació: A / Nota: A

Llicència CC -BY-NC-ND

Pac 1

Qualificació: A / Nota: A

Llicència CC -BY-NC-ND

Pac 2

Qualificació: A / Nota: A

Llicència CC -BY-NC-ND

Pac 3

Qualificació: A / Nota: A