Arxiu d'etiquetes: PHP

Programació pacs i pràctiques

L’objectiu de l’assignatura de Programació és dissenyar algorismes i programes que compleixin uns criteris de qualitat. Comprensió de sintaxi i semàntica d’una notació algorísmica.

El objetivo de la asignatura de Programación es diseñar algoritmos y programas que cumplan unos criterios de calidad. Comprensión de sintaxis y semántica de un algoritmo.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Les PACs i Pràctiques que es mostren en aquesta pàgina són propietat de Paquita Ribas. Es publiquen per a facilitar l’estudi de l’assignatura de Disseny Gràfic a companys de la UOC. Estan baix la llicència de Creative Commons BY NC ND. Aquesta llicència permet redistribuir el material sempre que es reconegui la meva autoria. No tens permís per a utilitzar-los amb finalitats comercials ni fer obres derivades del meu treball.

Las PACs y Prácticas que se muestran en esta página son propiedad de Paquita Ribas. Se publican para facilitar el estudio de la asignatura de Diseño Gráfico a compañeros de la UOC. Están bajo la licencia de Creative Commons BY NC ND . Esta licencia permite redistribuir el material siempre que se reconozca mi autoría. No tienes permiso para utilizarlos con fines comerciales ni hacer obras derivadas de mi trabajo.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Igual te interessen els resums i apunts dels mòduls de l’assignatura / Igual te interesan los resúmenes y apuntes de los módulos de la asignatura

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Qualificació final de l’assignatura: 8 Notable  / Calificación final de la asignatura: 8 Notable

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pac 1

Qualificació: A / Nota: A

Llicència CC -BY-NC-ND

CORRECCIÓ PAC 1: Exemples presentats pel consultor de l’assignatura / CORRECCIÓN PAC 1: Ejemplos presentados por el consultor de la asignatura

Pac 1, exercici 9 per a descarregar / Pac 1, ejercicio 9 para descargar
Pac 1, exercici 10 per a descarregar / Pac 1, ejercicio 10 para descargar
Pac 1, exercici 10 exemples presentats pel consultor / Pac 1, ejercicio 10 ejemplos presentados por el consultor

Pac 2

Qualificació: B / Nota: B

Llicència CC -BY-NC-ND

CORRECCIÓ PAC 2: Exemples presentats pel consultor de l’assignatura / CORRECCIÓN PAC 2: Ejemplos presentados por el consultor de la asignatura

Pac 2, exercici 7 per a descarregar / Pac 2, ejercicio 7 para descargar
Pac 2, exercici 7 exemples presentats pel consultor / Pac 2, ejercicio 7 ejemplos presentados por el consultor

Pràctica 1

Qualificació: B / Nota: B

Llicència CC -BY-NC-ND

CORRECCIÓ PRÀCTICA 1: Exemples presentats pel consultor de l’assignatura / CORRECCIÓN PRÁCTICA 1: Ejemplos presentados por el consultor de la asignatura

Pràctica 1, exercici 4 per a descarregar / Práctica 1, ejercicio 4 para descargar
Pràctica 1, exercici 5 per a descarregar / Práctica 1, ejercicio 5 para descargar
Pràctica 1, exercicis 4 i 5, exemples presentats pel consultor / Práctica 1, ejercicio 4 y 5, ejemplos presentados por el consultor

Pràctica 2

Qualificació: A / Nota: A

Llicència CC -BY-NC-ND

CORRECCIÓ PRÀCTICA 2: Exemples presentats pel consultor de l’assignatura / CORRECCIÓN PRÁCTICA 2: Ejemplos presentados por el consultor de la asignatura

Arxius PHP de la pràctica / Archivos PHP de la práctica
Exemples presentats pel consultor / Ejemplos presentados por el consultor

Last updated by at .