Arxiu d'etiquetes: Fonaments de la Multimèdia

Fonaments i evolució de la Multimèdia pacs i pràctiques

Fonaments i Evolució de la Multimèdia se basa en el llibre “El lenguaje de los nuevos medios de comunicación” de Lev Manovich i les seves reflexions sobre les noves tecnologies.

Fundamentos y Evolución de la Multimedia se basa en el libro “El lenguaje de los nuevos medios de comunicación” de Lev Manovich y sus reflexiones sobre las nuevas tecnologías.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Les PACs i Pràctiques que es mostren en aquesta pàgina són propietat de Paquita Ribas. Es publiquen per a facilitar l’estudi de l’assignatura de Disseny Gràfic a companys de la UOC. Estan baix la llicència de Creative Commons BY NC ND. Aquesta llicència permet redistribuir el material sempre que es reconegui la meva autoria. No tens permís per a utilitzar-los amb finalitats comercials ni fer obres derivades del meu treball.

Las PACs y Prácticas que se muestran en esta página son propiedad de Paquita Ribas. Se publican para facilitar el estudio de la asignatura de Diseño Gráfico a compañeros de la UOC. Estan bajo la licencia de Creative Commons BY NC ND . Esta licencia permite redistribuir el material siempre que se reconozca mi autoría. No tienes permiso para utilizarlos con fines comerciales ni hacer obras derivadas de mi trabajo.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Igual te interessen els resums i apunts dels mòduls de l’assignatura de Fonaments de la Multimèdia / Igual te interesan los resúmenes y apuntes de los módulos de la asignatura
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Qualificació final: Notable / Nota final: Notable
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pac 1 – Els nous mitjans de comunicació

Analitzar els nous mitjans de comunicació tal i com els defineix Lev Manovich en els seu llibre “Els nous mitjans de comunicació”. Explicar els cinc principis.

Analizar los nuevos medios de comunicación tal y como los define Lev Manovich en su libro “Los nuevos medios de comunicación”. Explicar los cinco principios.
Qualificació: C+ / Nota: C+

Llicència CC -BY-NC-ND

Fonaments_multimedia-1

Quan el futur arribi

Comparació entre les idees exposades per Nicholas Negroponte en una conferència en 1984 i el moment tecnològic actual.
Comparación entre las ideas expuestas por Nicholas Negroponte en una conferencia en 1984 y el momento tecnológico actual.
Qualificació: B / Nota: B

Llicència CC -BY-NC-ND

Fonaments_multimedia-2

 

 

 

 

 

 

 

La realitat sintètica

És el realisme la màxima obsessió de la indústria actual de l’entreteniment. Pot influir en una nova orientació de la cultura visual de les properes generacions?
¿Es el realismo la máxima obsesión de la industria actual del entretenimiento? ¿Puede infuluir en una nueva orientación de la cultura visual de las próximas generaciones? (Artículo en catalán)
Qualificació: B / Nota: B

Llicència CC -BY-NC-ND

Fonaments_multimedia-3a

 

 

 

 

 

 

 

Naixement d’una cultura

Presentació gràfica de l’evolució dels nous mitjans.

Presentación gráfica de la evolución de los nuevos medios (Artículo en catalán)
Qualificació: B / Nota: B

Llicència CC -BY-NC-ND

Fonaments_multimedia-3b

 

 

 

 

 

 

Anàlisi crític d’aplicacions interactives

Anàlisi comparativa dels continguts multimèdia i dels tractament que sobre les Eleccions Catalanes han realitzat les versions en línia de diversos mitjans de comunicació.
Análisis comparativo de los contenidos multimedia y los tratamientos que, sobre las Elecciones Catalanas, han realizado las versiones en línea de distintos medios de comunicación (Artículo en catalán)
Qualificació: B / Nota: B

Llicència CC -BY-NC-ND

Fonaments_Multimedia_4

 

Apunts de Fonaments i Evolució de la Multimèdia

Fonaments i Evolució de la Multimèdia se basa en el llibre “El lenguaje de los nuevos medios de comunicación” de Lev Manovich i les seves reflexions sobre les noves tecnologies.

Fundamentos y Evolución de la Multimedia se basa en el libro “El lenguaje de los nuevos medios de comunicación” de Lev Manovich y sus reflexiones sobre las nuevas tecnologías.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

També pots accedir a les PACS i pràctiques de l’assignatura / También puedes acceder a las PACS y prácticas de la asignatura

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A continuació es mostren els resums que he fet dels materials de l’assignatura de Fonaments i Evolució de la Multimèdia. En ells apareix el que considero més important. Estan publicats a Slideshare, per la qual cosa, si t’interessa baixar-te’ls has de fer clic sobre el document i descarregar-te’ls des del meu perfil de Slideshare. Pots fer ús d’ells però recorda citar-me com autora o enllaçar cap a aquesta pàgina.

A continuación se muestran los resúmenes que he hecho de los materiales de la asignatura de Fundamentos y Evolución de la Multimedia. En ellos aparece lo que considero más importante. Están publicados en Slideshare, por lo que si te interesa bajártelos tienes que clicar sobre el documento y descargártelos desde mi perfil de Slideshare. Puedes hacer uso de ellos, pero recuerda citarme como autora o enlazar hacia esta página.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Igual t’interessa: /  Igual te interesa:

Entrevista a Lev Manovich, realitzada per Marta Garcia Quiñones i Daniel Ranz de la revista Mania, de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Barcelona:
 http://www.uoc.edu/artnodes/espai/esp/art/manovich_entrevis1102/manovich_entrevis1102.html

Entrevista a Lev Manovich, realizada por Marta Garcia Quiñones y Daniel Ranz de la revistaMania, de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Barcelona:
 http://www.uoc.edu/artnodes/espai/esp/art/manovich_entrevis1102/manovich_entrevis1102.html

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Resum dels principis dels nous mitjans, segons Lev Manovich
Resumen de los principios de los nuevos medios, según Lew Manovich


Comparte a través de Twitter

Last updated by at .