Arxiu d'etiquetes: apuntes

Mitjans Interactius pacs i pràctiques

A Mitjans Interactius s’analitzarà amb detall l’ecosistema on es desenvolupen les disciplines multimèdia, és a dir, el context de diferents interfícies multimèdia. És una assignatura més bé teòrica i d’anàlisi.

En Medios Interactivos se analizará con detalle el ecosistema donde se desarrollan las disciplinas multimedia,es decir, el contexto de las diferentes interfaces multimedia.Es una asignatura más bien teórica y de análisis..

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A continuació es mostren els resums que he fet dels materials de l’assignatura de Disseny Gràfic. En ells apareix el que considero més important. Estan publicats a Slideshare, per la qual cosa, si t’interessa baixar-te’ls has de fer clic sobre el document i descarregar-te’ls des del meu perfil de Slideshare. Pots fer ús d’ells però recorda citar-me com autora o enllaçar cap a aquesta pàgina.

A continuación se muestran los resúmenes que he hecho de los materiales de la asignatura de Diseño Gráfico. En ellos aparece lo que considero más importante. Están publicados en Slideshare, por lo que si te interesa bajártelos tienes que clicar sobre el documento y descargártelos desde mi perfil de Slideshare. Puedes hacer uso de ellos, pero recuerda citarme como autora o enlazar hacia esta página.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Igual te interessen els resums i apunts dels mòduls de l’assignatura  / Igual te interesan los resúmenes y apuntes de los módulos de la asignatura.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Qualificació final de l’assignatura: Excel·lent: 9,2 / Nota final de la asignatura: Excelente 9,2

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PAC 1 – L’avantsala dels Mitjans Interactius: el context

L’objectiu d’aquesta PAC és aprofundir en els conceptes més importants de la transició cap a la societat de la informació. Cal escollir entre dos conceptes d’una llista proposada i plantejar una reflexió sobre la seva importància i significació per al naixement dels mitjans de comunicació de massa i la consolidació de la societat de la informació.
El objetivo de esta PAC es de profundizar en los conceptos más importantes de la transición hacia la sociedad de la información. Se tiene que escoger entre dos conceptos de una lista propuesta y plantear una reflexión sobre su importancia y significado para el nacimiento de los medios de comunicación de masas y la consolidación de la sociedad de la información.
Qualificació: A-9 / Nota: A-9

Llicència CC -BY-NC-ND

Mitjans-interactius_pac1_portada

Pac 2 – Entorns digitals i mitjans interactius

Pac dividida en dos parts. En la primera s’analitzen les característiques més importants del tercer entorn aplicades a diferents plataformes interactives. En la segona part es començarà a definir la idea del projecte sobre el que més tard es treballarà en la pràctica vehicular de l’assignatura.
Pac dividida en dos partes. En la primera se analizan las características más importantes del tercer entorno aplicadas a diferentes plataforma interactivas. En la segunda parte se comenzará a definir la idea del proyecto sobre el que más tarde se trabajará en la práctica vehicular de la asignatura.
Qualificació: A-10 / Nota: A-10

Llicència CC -BY-NC-ND

Mitjans-interactius_pac2_portada

Pac 3 – Tendències Digitals i Projectes Multimèdia

L’objectiu d’aquesta PAC És concretar i documentar la idea del projecte final plantejat en la PAC 2. Cal definir el prototip de forma concreta i preparar un petit dossier amb les idees extretes dels diferents articles llegits.
El objetivo de esta PAC es de concretar i documentar la idea del proyecto final planteado en la PAC 2. Es necesario definir el prototipo de forma concreta y preparar un dosier con las ideas extraidas de los diferentes artículos leídos.
Qualificació: A-9 / Nota: A-9

Llicència CC -BY-NC-ND

Mitjans-interactius_pac3_portada

Pràctica – Prototipatge d’una nova plataforma interactiva

Desenvolupar el prototip de la nova plataforma interactiva escollida en les PACS anteriors.
Primera part: Memòria
Segona part: Pòster amb imatges sobre el seu funcionament
Desarrollar el prototipo de la nueva plataforma interactiva escogida en las PACS anteriores
Primera parte: Memoria
Segunda parte: Cartel con imágenes sobre su funcionamiento.
Qualificació: A-9 / Nota: A-9

Llicència CC -BY-NC-ND

Mitjans-interactius_practica_portada

CARTEL CERCATOP

Mitjans-interactius_poster_CercaTop

Apunts de Fotografia Digital

També pots accedir a les PACS i pràctiques de l’assignatura / También puedes acceder a las PACS y prácticas de la assignatura

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

En Fotografia Digital es duu a terme una introducció al llenguatge fotogràfic i a diferents procediments d’edició. És una assignatura optativa que forma part de la menció de Creativitat i estètica.

En Fotografía Digital se lleva a cabo una introducción al lenguaje fotográfico y a diferents procedimientos de edición. Es una asignatura optitiva que forma parte de la mención de Creatividad y Estética.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mòdul 1 – Fotografia Clàssica i Fotografia Digital / Módulo 1 – fotografía Clásica y Fotografía Digital

Mòdul 2 – La Càmara Digital / Módulo 2 – La Cámara Digital

Mòdul 3 – El llenguatge fotogràfic / Módulo 3 – El lenguaje fotográfico

Mòdul 4 – El revelado digital

Apunts de Gestió de Projectes

Gestió de Projectes presenta un mètode general, teòric i introductori que mostra com portar a terme un projecte. Proporciona conceptes bàsics per a ser un membre actiu de l’equip d’un projecte sota l’orientació i supervisitó d’un cap projecte.

Gestión de Proyectos presenta un método general, teórico e introductorio que muestra como llevar a cabo un proyecto. Proporciona conceptos básicos para ser un miembro activo del equipo de proyecto bajo la orientación y supervisión de un jefe de proyecto.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A continuació es mostren els resums que he fet dels materials de l’assignatura de Gestió de Projectes. En ells apareix el que considero més important. Estan publicats a Slideshare, per la qual cosa, si t’interessa baixar-te’ls has de fer clic sobre el document i descarregar-te’ls des del meu perfil de Slideshare. Pots fer ús d’ells però recorda citar-me com autora o enllaçar cap a aquesta pàgina.

A continuación se muestran los resúmenes que he hecho de los materiales de la asignatura de Gestión de Proyectos. En ellos aparece lo que considero más importante. Están publicados en Slideshare, por lo que si te interesa bajártelos tienes que clicar sobre el documento y descargártelos desde mi perfil de Slideshare. Puedes hacer uso de ellos, pero recuerda citarme como autora o enlazar hacia esta página.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

També pots accedir a les PACS i pràctiques de l’assignatura / También puedes acceder a las PACS y prácticas de la asignatura

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

“Conceptes bàsics” – Resum del mòdul 1 de l’assignatura de Gestió de Projectes / “Conceptos básicos” – Resumen del módulo 1 de la asignatura

“Components de la Gestió de Projectes” – Resum del mòdul 2 de l’assignatura de Gestió de Projectes / “Componentes de la Gestión de Proyectos” – Resúmen del módulo 2 de la asignatura

“Iniciació del projecte i treballs previs” – Resum del mòdul 3 de l’assignatura de Gestió de Projectes / “Iniciación del proyecto y traajos previos” – Resúmen del módulo 3 de la asignatura

“Planificació del projecte” – Resum del mòdul 4 de l’assignatura de Gestió de Projectes / “Planificación del proyecto” – Resúmen del módulo 4 de la asignatura

“Execució del projecte” – Resum del mòdul 5 de l’assignatura de Gestió de Projectes / “Ejecución del proyecto” – Resúmen del módulo 5 de la asignatura

Gestió de projectes – Resum mod 5 from Paquita Ribas

“Seguiment i control del projecte” – Resum del mòdul 6 de l’assignatura de Gestió de Projectes / “Seguimiento y control del proyecto” – Resúmen del módulo 6 de la asignatura

Gestió de projectes – Resum mod 6 from Paquita Ribas

“Tancament del projecte” – Resum del mòdul 7 de l’assignatura de Gestió de Projectes / “Cierre del proyecto” – Resúmen del módulo 7 de la asignatura

“El costat humà de la Gestió de Projectes” – Resum del mòdul 8 de l’assignatura de Gestió de Projectes / “El lado humano de la gestión de proyectos” – Resúmen del módulo 8 de la asignatura

Gestió de projectes Resumen mod 8 from Paquita Ribas

Igual t’interessen les PACS i pràctiques de l’assignatura
Comparte a través de Twitter

Apunts d’Usabilitat

La usabilitat és un element clau en disseny i desenvolupament de productes multimèdia. En aquesta assignatura es treballen els conceptes clau, es coneixen i planifiquen avaluacions de la usabilitat i s’analitzen els resultats. Es cursa després d‘Arquitectura de la Informació i Disseny d’interfícies Multimèdia.

La usabilidad es un elemento clave de diseño y desarrollo de productos multimedia. En esta asignatura se trabajan los conceptos clave, se conocen y planifican evaluaciones de usabilidad y se analizan los resultados. Se cursa después de las asignaturas de Arquitectura de la Información y Diseño de Interfaces Multimedia.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A continuació es mostren els resums que he fet dels materials de l’assignatura d’Usabilitat. En ells apareix el que considero més important. Estan publicats a Slideshare, per la qual cosa, si t’interessa baixar-te’ls has de fer clic sobre el document i descarregar-te’ls des del meu perfil de Slideshare. Pots fer ús d’ells però recorda citar-me com autora o enllaçar cap a aquesta pàgina.

A continuación se muestran los resúmenes que he hecho de los materiales de la asignatura de Usabilidad. En ellos aparece lo que considero más importante. Están publicados en Slideshare, por lo que si te interesa bajártelos tienes que clicar sobre el documento y descargártelos desde mi perfil de Slideshare. Puedes hacer uso de ellos, pero recuerda citarme como autora o enlazar hacia esta página.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

També pots accedir a les PACS i pràctiques de l’assignatura / También puedes acceder a las PACS y prácticas de la asignatura

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Igual t’interessa els meu article: / Igual te interesa mi artículo

També pots consultar les meves PACs i Pràctiques d’Usabilitat También puedes consultar mis PACs y Pràcticas de Usabilidad


Mòdul 1 – Introducció a la Usabilitat i la seva avaluació / Módulo 1 – Introducció a la Usabilidad y su evaluación

Mòdul 2 – Mètodes d’avaluació sense usuaris / Módulo 2 – Métodos de evaluación sin usuarios

Mòdul 3 – Mètodes d’avaluació amb usuaris / Módulo 3 – Métodos de evaluación con usuarios

EINES PER A TEST D’USUARIS / HERRAMIENTAS PARA TEST DE USUARIOS

Herramientas para crear Heatmaps o Mapas de calor:

http://www.crazyegg.com/
http://www.clickdensity.com/
http://fivesecondtest.com/

Herramientas de feedback de usuario:

https://www.uservoice.com/c/
http://www.screencollab.com/

Herramientas de grabación de usuarios:

http://www.openhallway.com/
http://www.clicktale.com/
http://www.techsmith.com/

Herramientas de Cardsorting

http://www.optimalworkshop.com/
http://uxpunk.com/websort/

Herramientas de tests de Usuarios:

https://usabilla.com/
http://www.loop11.com/?utm_expid=13390663-5.OZYjjitJQb2SEaPIJttDkA.0
Comparteix amb Twitter / Comparte con Twitter


Apunts de Disseny d’Interfícies Multimèdia

En aquesta assignatura es treballen els aspectes que intervenen en tot procés interactiu entre les persones i els ordinadors. Es desenvolupa també la capacitat de dissenyar interfícies d’acord amb els criteris i orientacions proposades per la metodologia de Disseny Centrat en l’Usuari. Es treballa també el prototipat funcional i gràfic per a plataformes web i mòbils. Es cursa després d’Arquitectura de la Informació i es complementa amb l’assignatura d’Usabilitat.

En esta asignatura se trabajan los aspectos que intervienen en todo proceso interactivo entre las personas y los ordenadores. Se desarrolla también la capacidad para diseñar interfaces de acuerdo con los criterios y orientaciones propuestas por la metodología del Diseño Centrado en el Usuario. Se trabajan también el prototipado funcional y gráfico para plataformas web y de móviles. Se cursa después de Arquitectura de la Información y se complementa con la asignatura de Usabilidad.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A continuació es mostren els resums que he fet dels materials de l’assignatura de Disseny d’Interfícies. En ells apareix el que considero més important. Estan publicats a Slideshare, per la qual cosa, si t’interessa baixar-te’ls has de fer clic sobre el document i descarregar-te’ls des del meu perfil de Slideshare. Pots fer ús d’ells però recorda citar-me com autora o enllaçar cap a aquesta pàgina.

A continuación se muestran los resúmenes que he hecho de los materiales de la asignatura de Diseño de Interfaces. En ellos aparece lo que considero más importante. Están publicados en Slideshare, por lo que si te interesa bajártelos tienes que clicar sobre el documento y descargártelos desde mi perfil de Slideshare. Puedes hacer uso de ellos, pero recuerda citarme como autora o enlazar hacia esta página.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Igual t’interessa els meus articles. Et faciliten el treball de Disseny d’Interfícies Multimèdia:
Icones per al desenvolupament d’iPhone i iPad
Elements gratuïts per a web i mòbils
Creació de wireframes amb eines gratuïtes

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Accedeix les PACs i pràctiques de l’assignatura / Accede a las PACs y prácticas de la asignatura


També pots accedir a les PACS i pràctiques de l’assignatura / También puedes acceder a las PACS y prácticas de la asignatura

Formats de televisió / Formatos de televisión

0201_06_CAT

Formats de televisió

Resum del materials de l’assignatura / Resúmenes de los materiales de la asignatura


Comparteix amb Twitter / Comparte con Twitter

Apunts d’Arquitectura de la Informació

En aquesta assignatura es treballa la metodologia de Disseny Centrat en l’Usuari per al correcte desenvolupament d’aplicacions multimèdia. S’aprèn a estructurar de forma organitzada la informació vinculada a una aplicació i a dissenyar amb wireframes. Es cursa abans de l’assignatura de Disseny d’Interfícies i d’Usabilitat.

En esta asignatura se trabaja la metodología del Diseño Centrado en el Usuario para el correcto desarrollo de aplicaciones multimedia. Se aprende a estructurar de forma organizada la información vinculada a una aplicación y a diseñar con wireframes. Se cursa antes de las asignaturas de Diseño de Interfaces y de Usabilidad.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A continuació es mostren els resums que he fet dels materials de l’assignatura d’Arquitectura de la Informació. En ells apareix el que considero més important. Estan publicats a Slideshare, per la qual cosa, si t’interessa baixar-te’ls has de fer clic sobre el document i descarregar-te’ls des del meu perfil de Slideshare. Pots fer ús d’ells però recorda citar-me com autora o enllaçar cap a aquesta pàgina.

A continuación se muestran los resúmenes que he hecho de los materiales de la asignatura de Arquitectura de la Información. En ellos aparece lo que considero más importante. Están publicados en Slideshare, por lo que si te interesa bajártelos tienes que clicar sobre el documento y descargártelos desde mi perfil de Slideshare. Puedes hacer uso de ellos, pero recuerda citarme como autora o enlazar hacia esta página.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Igual t’interessa els meus articles: / Igual te interesan mis artículos:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Accedeix a les PACS i pràctiques de l’assignatura / Accede a las PACS y prácticas de la asignatura


Gràfics molt útils de fuzzymath.com

Com dissenyar un wireframe Com avaluar un wireframe Com llegir un wireframe

Carpeta amb una bona recopilació d’elements per a la creació de wireframes
Carpeta con una buena recopilación de elementos para la creación de wireframes

Gràfic de l’anatomia de l’Arquitectura de la Informació / Gráfico de la anatomía de la Arquitectura de la Información

Gràfic de les etapes de l’Arquitectura de la Informació / Gráfico de las etapas de la Arquitectura de la Información

Resum del materials de l’assignatura / Resúmenes de los materiales de la asignatura


Comparte a través de Twitter

Apunts d’ Administració i Gestió d’Organitzacions

L’assignatura Administració i Gestió d’Organitzacions ens inicia en el món de les organitzacions des de la perspectiva professional de les tecnologies de la informació i la comunicació. S’aprenen conceptes relacionats amb l’empresa, àrees funcionals i estructures organitzatives.

La asignatura de Administración y Gestión de Organizaciones nos inicia en el mundo de las organizaciones desde la perspectiva profesional de las tecnologías de la información y la comunicación. Se aprenden conceptos relacionados con la empresa, áreas funcionales y estructuras organizativas.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A continuació es mostren els resums que he fet dels materials de l’assignatura Administració i Gestió d’Organitzacions. En ells apareix el que considero més important. Estan publicats a Slideshare, per la qual cosa, si t’interessa baixar-te’ls has de fer clic sobre el document i descarregar-te’ls des del meu perfil de Slideshare. Pots fer úsd’ells però recorda citar-me com autora o enllaçar cap a aquesta pàgina.

A continuación se muestran los resúmenes que he hecho de los materiales de la asignatura de Administración y Gestión de Organizaciones. En ellos aparece lo que considero más importante. Están publicados en Slideshare, por lo que si te interesa bajártelos tienes que clicar sobre el documento y descargártelos desde mi perfil de Slideshare. Puedes hacer uso de ellos, pero recuerda citarme como autora o enlazar hacia esta página.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Accedeix a les PACS i pràctiques de l’assignatura Administració i Gestió d’Organitzacions / Accede a las PACS y prácticas de la asignatura de Administración y Gestion de Organizaciones.


MAPES CONCEPTUALS D’AGO / MAPAS CONCEPTUALES

AGO_mapes-cocepturals_portada

Resum de tots els mòduls de l’assignatura / Resumen de todos los módulos de la asignatura

EXEMPLE D’UN PLA DE TRESORERIA: exmple_pla_tresoreria_pdf


Comparte a través de Twitter

Apunts de Treball en Equip a la Xarxa

L’assignatura de Treball en Equip a la Xarxa es basa en la metodologia de treball per projectes en xarxa, mitjançant la realització d’un projecte digital online i en grup.

La asignatura de Trabajo en Equipo en la Red se basa en la metodología de trabajo para proyectos en red, mediante la realización de un proyecto digital online i en grupo.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A continuació es mostren els resums que he fet dels materials de l’assignatura de Treball en Equip a la Xarxa. En ells apareix el que considero més important. Estan publicats a Slideshare, per la qual cosa, si t’interessa baixar-te’ls has de fer clic sobre el document i descarregar-te’ls des del meu perfil de Slideshare. Pots fer ús d’ells però recorda citar-me com autora o enllaçar cap a aquesta pàgina.

A continuación se muestran los resúmenes que he hecho de los materiales de la asignatura de Trabajo en Equipo en la Red . En ellos aparece lo que considero más importante. Están publicados en Slideshare, por lo que si te interesa bajártelos tienes que clicar sobre el documento y descargártelos desde mi perfil de Slideshare. Puedes hacer uso de ellos, pero recuerda citarme como autora o enlazar hacia esta página.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

També pots accedir a les PACS i pràctiques de l’assignatura / También puedes acceder a las PACS y prácticas de la asignatura

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Questionari de Belbin – Defineix els nou rolls necessaris per a aconseguir l’èxit dintre d’un equip de treball. Nosaltres ho vam fer i va resultar que teníem 4 dels 9 rols, per la qual cosa treballarem amb el nostre projecte amb èxit. Funciona!
Cuestionario de Belbin – Define los nueve roles necesarios para conseguir el éxito dentro de un equipo de trabajo. Nosotros lo hicimos y resultó que teníamos 4 de los 9 roles. Por lo que trabajamos en nuestro proyecto con éxito. ¡Funciona!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

GOOGLE DOCS manual

MARCADORS SOCIALS

Què és una wiki

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Comparte a través de Twitter

Apunts de Física

En l’assignatura de Física per a Multimèdia s’estudien els moviments de les forces, el moviment ondulatori, òptica, electromagnetisme. Per a practicar els coneixements es programa amb ActionScript.

En la asignatura de Física para la Multimedia se estudian los movimientos de las fuerzas, el movimiento ondulatorio, óptica y electromagnetismo. Para practicar los conocimientos se programa con ActionScript.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A continuació es mostren els resums que he fet dels materials de l’assignatura de Física per a Multimèdia. En ells apareix el que considero més important. Estan publicats a Slideshare, per la qual cosa, si t’interessa baixar-te’ls has de fer clic sobre el document i descarregar-te’ls des del meu perfil de Slideshare. Pots fer ús d’ells però recorda citar-me com autora o enllaçar cap a aquesta pàgina.

A continuación se muestran los resúmenes que he hecho de los materiales de la asignatura de Física para la Multimedia. En ellos aparece lo que considero más importante. Están publicados en Slideshare, por lo que si te interesa bajártelos tienes que clicar sobre el documento y descargártelos desde mi perfil de Slideshare. Puedes hacer uso de ellos, pero recuerda citarme como autora o enlazar hacia esta página.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

També pots accedir a les PACS i pràctiques de l’assignatura / También puedes acceder a las PACS y prácticas de la asignatura

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Resolució d’exercicis d’ActionScript / Resolución de ejercicios de ActionScript

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Taules d’unitats de mesura / Tablas de unidades de medida

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SIMULADOR ELÈCTRIC PSPICE
És un programa de simulació de circuits elèctrics molt complet. Es pot descarregar aquí:
http://www.electronics-lab.com/downloads/cnt/fclick.php?fid=513
Utilització: Pspice Student / Schematics
Crear circuit: Draw / Get new part / Part name
Resistència: “r”
Font de tensió = “VDC”
Terra = “GRD_EARTH”
Una vegada seleccionat el dispositiu, cliqueu a “Place & Close”
Fent clic sobre la pantalla es col·loca el dispositiu seleccionat, i es pot girar amb “Ctrl+r”
Si fem doble clic sobre el nom, aquest es pot canviar.
Amb “Draw / wire” podrem dibuixar el cable del circuit.
Una vegada tenim el circuit dibuixar anirem a “Analysis / Simulate”. Si el dispositiu no està tancat o no té dibuixada la terra, el programa no funcionarà.Es un programa de simulación de circuitos electrónicos muy completo. Se puede descargar aquí:
http://www.electronics-lab.com/downloads/cnt/fclick.php?fid=513
Utilización: Pspice Student / Schematics
Crear circuito: Draw / Get new part / Part name
Resistencia: “r”
Fuente de tensión = “VDC”
Tierra = “GRD_EARTH”
Una vez seleccionado el dispositivo, clicar en “Place & Close”
Haciendo clic sobre la pantalla se coloca el dispositivo seleccionad. Se puede girar con “Ctrl+r”
Si hacemos doble clic sobre el nombre, éste se puede cambiar.
Con “Draw / wire” podremos dibujar el cable del circuito.
Una vez tengamos el circuito dibujado, iremos a “Analysis / Simulate”. Si el dispositivo no está cerrado o no se ha dibujado la tierra, el programa no funcionará.SIMULADOR DEL SISTEMA ÒPTIC D’UNA CÀMERA DE FOTOS
El programa Crocodile Science Player simula una càmera fotogràfica. Es pot descarregar aquí:
http://www.crocodile-clips.com/en/Crocodile_Science_player/
S’executa el programa. Aneu a “Physics simulations / The camera”
Per a utilitzar les lents, només s’han de moure cap a la càmera arrossegant amb el mouse.El programa Crocodile Science Player simula una cámara fotográfica. Se puede descargar aquí:
http://www.crocodile-clips.com/en/Crocodile_Science_player/
Se ejecuta el programa. Vamos a “Physics simulations / The camera”
Para utilizar las lentes, sólo se tienen que arrastrar con el mouse hacia la cámara.

SIMULADOR DE CÀRREGUES ELECTROSTÀTIQUES
Amb aquets applet podrem comprovar el comportament de les càrregues positives i negatives. Visualment molt pràctic
http://www.xtec.cat/~ocasella/applets/elect/appletsol2.htm

Con este applet podremos comprobar el comportamiento de las cargas positivas y negativas. Visualmente muy práctico.
http://www.xtec.cat/~ocasella/applets/elect/appletsol2.htm


Comparte a través de Twitter

Apunts de Matemàtiques II

L’assignatura de Matemàtiques II per a la Multimèdia consta de dos blocs. El primer es dedica a la codificació, criptografia i compressió de dades. S’estudien els fonaments dels codis que s’utilitzen per a transmetre informació a través de qualsevol xarxa digital i com protegir aquesta informació de persones no autoritzades.
El segon bloc es dedica a l’estadística. Es donen eines per a analitzar de manera global grans volums de dades i extreure’n informació que ens servirà per a prendre decisions.

La asignatura de Matemáticas II para la Multimedia consta de dos bloques. El primero se dedica a la codificación, criptografía y compresión de datos. Se estudian los fundamentos de los códigos que se utilizan para transmitir la información a través de cualquier red digital, y cómo proteger esta información de personas no autorizadas.
El segundo bloque se dedica a la estadística. Se dan herramientas para analizar de manera global grandes volúmenes de datos y sacar información que servirá para tomar decisiones.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A continuació es mostren els resums que he fet dels materials de l’assignatura de Matemàdiques II . En ells apareix el que considero més important. Estan publicats a Slideshare, per la qual cosa, si t’interessa baixar-te’ls has de fer clic sobre el document i descarregar-te’ls des del meu perfil de Slideshare. Pots fer ús d’ells però recorda citar-me com autora o enllaçar cap a aquesta pàgina.

A continuación se muestran los resúmenes que he hecho de los materiales de la asignatura de Matemáticas II. En ellos aparece lo que considero más importante. Están publicados en Slideshare, por lo que si te interesa bajártelos tienes que clicar sobre el documento y descargártelos desde mi perfil de Slideshare. Puedes hacer uso de ellos, pero recuerda citarme como autora o enlazar hacia esta página.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

També pots accedir a les PACS i pràctiques de l’assignatura / También puedes acceder a las PACS y prácticas de la asignatura

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Resum i formules de Codificació / Criptografia / Compressió / Estadística
Resumen y fórmulas de Codificación / Criptografía / Compresión / Estadística


Comparte a través de Twitter

Last updated by at .