Silniqui per Paquita Ribas

Tècniques de Creativitat i Innovació, pacs i pràctiques

Qualificació final de l’assignatura de Tèctiques de Creativitat i Innovació: B = 7/ Nota final: B = 7

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Les PACs i Pràctiques que es mostren en aquesta pàgina són propietat de Paquita Ribas. Es publiquen per a facilitar l’estudi de l’assignatura de Tèctiques de Creativitat i Innovació a companys de la UOC. Estan baix la llicència de Creative Commons BY NC ND. Aquesta llicència permet redistribuir el material sempre que es reconegui la meva autoria. No tens permís per a utilitzar-los amb finalitats comercials ni fer obres derivades del meu treball.

Las PACs y Prácticas que se muestran en esta página son propiedad de Paquita Ribas. Se publican para facilitar el estudio de la asignatura de Técnicas que Creatividad e Innovación a compañeros de la UOC. Están bajo la licencia de Creative Commons BY NC ND . Esta licencia permite redistribuir el material siempre que se reconozca mi autoría. No tienes permiso para utilizarlos con fines comerciales ni hacer obras derivadas de mi trabajo.

Repte 1: Presentació creativa / Reto 1: Presentación creativa

Qualificació: B / Nota: B

L’activitat tracta de fer una autopresentació creativa de nosaltres mateixos.
La actividad consiste en hacer una autopresentación creativa de nosotros mismos.

Qui sóc? from PaquitaRibas on Vimeo.

Repte 2: El quadern de pensar / Reto 2: El cuaderno de pensar

Qualificació: A / Nota: A

Amb els materials d’aquesta assignatura ve un quadern que es diu “Quadern de pensar” i un maniquí de fusta dels que s’utilitzen per a dibuix. Es tracta d’imaginar-se que el maniquí té vida i d’anar reomplint i contestant tot el quadern.

Con los materiales de esta asignatura viene un cuaderno que se llama “El cuaderno de pensar” y un maniquí de madera de los que se utilizan para dibujar. Se trata de imaginarse que el maniquí tiene vida y de ir rellenando y contestando todo el cuaderno.

El quadern de pensar from PaquitaRibas on Vimeo.

Repte 3: Houston / Reto 3: Houston

Qualificació: B / Nota: B

Aquest exercici consisteix a jugar amb un joc online que es diu Houston amb altres companys de l’aula. El joc proposa un escenari amb un problema i una tècnica de creativitat per a tots i cada jugador ha d’escriure la resolució del problema més creativa. Els competidors han de votar la resposta més creativa.

Este ejercicio consiste en jugar a un juego online que se llama Houston con otros compañeros del aula. El juego propone un escenario con un problema y una técnica de creatividad para todos. Cada jugador debe ingeniarse una resolución del problema de manera creativa. Los competidores deben votar la respuesta más creativa.

Repte 4 Club Crea-Lectura / Reto 4: Club Crea-Lectura

Qualificació: B / Nota: B

En primer lloc s’han d’elegir uns materials sobre creativitat del Club Crea-Lectura. Després fer un resum i exposar el que s’ha resumit com si fos Donald Trump el receptor de l’exposició. Es pot utilitzar qualsevol tipus d’expressió. Jo vaig triar una carta.

En primer lugar se debe elegir unos materiales sobre creatividad del Club Crea-Lectura. Después hacer un resumen y exponer lo que se ha resumido como si fuero Donald Trump el receptor de la exposición. Se puede utilizar cualquier tipo de expresión. Yo elegí una carta.

Repte 5: El mite-maniquí / Reto 5: El mito maniquí

Qualificació: B / Nota: B

En aquest repte creatiu es tracta d’imaginar que el maniquí es converteix en un ésser mitològic. Hem d’inventar l’ésser en què s’ha convertit i definir-lo, amb els trets que el caracteritzen i parlar de la seva història.

En este reto creativo se trata de imaginar que el maniquí se convierte en un ser mitológico. Tenemos que inventar el ser en el que se ha convertido y definirlo con sus características. También hablar de su historia.
Silniqui per Paquita Ribas

Repte 6: S’ha acabat els jocs / Reto 6: Se han acabado los juegos

Qualificació: B / Nota: B

Com a exercici final s’ha de fer una proposta concreta, real i possible per a fomentar la lectura entre els joves de 10 a 18 anys. La proposta ha de ser creativa, diferent i que generi sorpresa.

Como ejercicio final, se tiene que hacer una propuesta concreta, real y posible para fomentar la lectura entre los jóvenes de 10 a 18 años. La propuesta tiene que ser creativa, diferente y que genere sorpresa.

 Accedeix a la meva opinió sobre l’assignatura “Tècniques de Creativitat i Innovació

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *