Arxiu de la categoria: Xarxes Multimèdia

Xarxes Multimèdia pacs i pràctiques

L’assignatura de Xarxes Multimèdia presenta una visió introductòria de les xarxes de computadors, com s’estructuren, quins dispositius les integren, quines són les normes  protocols i quines són les seves aplicacions i serveis.

La asignatura de Redes Multimedia presenta una visión introductoria de las redes de computadoras, como se estructuran, que dispositivos las integra, cuales son las normas y protocolos y cuales sus aplicaciones y servicios.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Les PACs i Pràctiques que es mostren en aquesta pàgina són propietat de Paquita Ribas. Es publiquen per a facilitar l’estudi de l’assignatura de Disseny Gràfic a companys de la UOC. Estan baix la llicència de Creative Commons BY NC ND. Aquesta llicència permet redistribuir el material sempre que es reconegui la meva autoria. No tens permís per a utilitzar-los amb finalitats comercials ni fer obres derivades del meu treball.

Las PACs y Prácticas que se muestran en esta página son propiedad de Paquita Ribas. Se publican para facilitar el estudio de la asignatura de Diseño Gráfico a compañeros de la UOC. Estan bajo la licencia de Creative Commons BY NC ND . Esta licencia permite redistribuir el material siempre que se reconozca mi autoría. No tienes permiso para utilizarlos con fines comerciales ni hacer obras derivadas de mi trabajo.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Igual te interessen els resums i apunts dels mòduls de l’assignatura de Disseny Gràfic  / Igual te interesan los resúmenes y apuntes de los módulos de la assignatura

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Notal final de l’assignatura: 9 – Excel·lent / Nota final de la asignatura: 9 – Excelente

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pac 1

Mòduls 1 i 2 de l’assignatura. / Mòdulos 1 y 2 de la asignatura.
Qualificació: A / Nota: A

Llicència CC -BY-NC-ND

SOLUCIÓ PAC1 PRESENTADA PEL CONSULTOR /  SOLUCIÓN PAC1 PRESENTADA POR EL CONSULTOR

Pac 2

Mòduls 2, 3 i 4 de l’assignatura. / Mòdulos 2, 3 y 4 de la asignatura.
Qualificació: A / Nota: A

Llicència CC -BY-NC-ND

SOLUCIÓ PAC2 PRESENTADA PEL CONSULTOR /  SOLUCIÓN PAC2 PRESENTADA POR EL CONSULTOR

Pràctica 1

Configuració d’una Xarxa local / Configuración de una red local

Qualificació: A / Nota: A

Llicència CC -BY-NC-ND

xarxes_portada_practica1

Pràctica 2

Configuració d’una xarxa Wi-Fi / Configuración de una red Wif-Fi

Qualificació: A / Nota: A

Llicència CC -BY-NC-ND

xarxes_portada_practica2

Pràctica 3

Configuració d’un connexió ordinador-telèfon mòbil /  Configuración de una conexión ordenador-teléfono móvil
Qualificació: A / Nota: A

Llicència CC -BY-NC-ND

xarxes_portada_practica3

Pràctica 3, exercici 1

Procés de configuració de la connexió d’un ordinador amb un telèfon mòbil. Convertir un smartphone en un punt d’accés.
Proceso de configuración de la conexión de un ordenador con un teléfono móvil. Convertir un smartphone un un punto de acceso.

Llicència CC -BY-NC-ND

Apunts de Xarxes Multimèdia

L’assignatura de Xarxes Multimèdia presenta una visió introductòria de les xarxes de computadors, com s’estructuren, quins dispositius les integren, quines són les normes  protocols i quines són les seves aplicacions i serveis.

La asignatura de Redes Multimedia presenta una visión introductoria de las redes de computadoras, como se estructuran, que dispositivos las integra, cuales son las normas y protocolos y cuales sus aplicaciones y servicios.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A continuació es mostren els resums que he fet dels materials de l’assignatura de Xarxes Multimèdia. En ells apareix el que considero més important.  Pots fer ús d’ells però recorda citar-me com autora o enllaçar cap a aquesta pàgina.

A continuación se muestran los resúmenes que he hecho de los materiales de la asignatura de Redes Multimedia. En ellos aparece lo que considero más importante.  Puedes hacer uso de ellos, pero recuerda citarme como autora o enlazar hacia esta página.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

També pots accedir a les PACS i pràctiques de l’assignatura / También puedes acceder a las PACS y prácticas de la asignatura

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Resum de la primera part dels materials
Resumen de la primera parte de los materiales

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANALITZADORS DEL SISTEMA / ANALIZADORES DEL SISTEMA

AIDA 64
http://www.lavalys.com/support/downloads/
Amb aquesta aplicació es poden obtenir dades sobre la configuració del nostre ordinador (velocitat, memòria, adreça IP, sistema operatiu, etc.)
Pot detectar el model i fabricant d’algun component maquinari de l’equip
Ens dóna informació de la temperatura de l’equip
Con esta aplicación se pueden obtener datos sobre la configuración de nuestro ordenador (velocidad, memoria, dirección IP, sistema operativo, etc.)
Puede detectar el modelo y el fabricante de algún componente del equipo
Nos da información de la temperatura del equipo.
BELARC ADVISOR
És una aplicació similar a l’anterior / Es una aplicación similar a la anterior.
http://www.belarc.com/free_download.html

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

APLICACIONS QUE PERMETEN OBTENIR ALGUNES CARACTERÍSTIQUES DELS EQUIPS CONNECTATS A LA XARXA

APLICACIONES QUE PERMITEN OBTENER ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS CONECTADOS A LA RED

LOOK@LAN Network Monitor
http://lookatlan.com/oldindex.html
NetwoorkView
http://www.networkview.com/
FING per a Android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.overlook.android.fing&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS5vdmVybG9vay5hbmRyb2lkLmZpbmciXQ..


Comparte a través de Twitter

Last updated by at .