Arxiu de la categoria: Llenguatges i Estàndards Web

Llenguatges i estàndards web

En Llenguatges i Estàndards Web s’estudien dos llenguatges fonamentals que componen la web: l’HTML i el CSS.

En Lenguajes y Estandares Web se estudian dos lenguajes fundamentales que componen la web: el HTML y el CSS.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Igual te interessen els resums i apunts dels mòduls de l’assignatura de Llenguatges i Estàndards Web / Igual te interesan los resúmenes y apuntes de los módulos de la asignatura

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Les PACs i Pràctiques que es mostren en aquesta pàgina són propietat de Paquita Ribas. Es publiquen per a facilitar l’estudi de l’assignatura de Disseny Gràfic a companys de la UOC. Estan baix la llicència de Creative Commons BY NC ND. Aquesta llicència permet redistribuir el material sempre que es reconegui la meva autoria. No tens permís per a utilitzar-los amb finalitats comercials ni fer obres derivades del meu treball.

Las PACs y Prácticas que se muestran en esta página son propiedad de Paquita Ribas. Se publican para facilitar el estudio de la asignatura de Diseño Gráfico a compañeros de la UOC. Están bajo la licencia de Creative Commons BY NC ND . Esta licencia permite redistribuir el material siempre que se reconozca mi autoría. No tienes permiso para utilizarlos con fines comerciales ni hacer obras derivadas de mi trabajo.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Qualificació final de l’assignatura: Excel·lent/ Nota final de la asignatura: Excelente

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pràctica 1

Realitzar un lloc compost per a 4 pàgines: currículum, llista d’enllaços, maquetació i explicació d’entitats HTML i CSS utilitzades en la pràctica. Conceptes apresos en es quatre primers blocs de l’assignatura: Llistes, imatges, enllaços, div, span, validació i accessibilitat.

Realizar un sitio compuesto por 4 páginas: currículum, lista de enlaces, maquetación y explicación de las entidades HTML y CSS utilizadas en la práctica. Conceptos aprendidos en los cuatro primeros módulos de la asignatura: Listas, imágenes, enlaces, div, span, validación y accesibilidad.
Qualificació: B / Nota: B

Llicència CC -BY-NC-ND

Pràctica 1 – Arxius HTML per a descarregar

Paquita Ribas – Pac 1 – LEW – html

Pràctica 1 – Arxius CSS per a descarregar

Paquita Ribas – Pac 1 – LEW – css

Pràctica 1 – Imatges

Paquita Ribas – Pac 1 – LEW – imatges

Pràctica 2

Afegir 3 pàgines més a la pràctica anterior: Una taula igual a la mostra facilitada, un formulari, maquetació. Conceptes apressos en els sis primers blocs de l’assignatura:Llistes, imatges, enllaços, div, span, validació, accessibilitat, taules i formularis.

Añadir 3 páginas más a la práctica anterior: Una tabla igual a la muestra facilitada, un formulario, maquetación. Conceptos aprendidos en los seis primeros bloques de la asignatura: Listas, imágenes, enlaces, div, span, validación, accesibilidad, tablas y formularios.
Qualificació: A / Nota: A

Llicència CC -BY-NC-ND

Pràctica 2 – Arxius HTML per a descarregar

Paquita Ribas – Pràctica 2 – LEW – HTML

Pràctica 2 – Arxius CSS per a descarregar

Paquita Ribas – Pràctica 2 – LEW – CSS

Pràctica 2 – Imatges

Paquita Ribas – Pràctica 2 – LEW – imatges

Pràctica 3

Crear una pàgina web segons mostra i wireframes adjunts

Crear una pàgina web segun muestra y wireframes adjuntos
Qualificació: A / Nota: A

Llicència CC -BY-NC-ND

Mostra:

drumbeat-original

Pràctica 3 – Enunciat per a descarregar

Enunciat_prac3_LLEW

Drumbeat

Pràctica 3 – Arxius HTML per a descarregar

Paquita Ribas – Pràctica LEW – HTML

Pràctica 3 – Arxius CSS per a descarregar

Paquita Ribas – Pràctica 3 – LEW – CSS

Pràctica 3 – Imatges per a descarregar

Paquita Ribas – Pràctica 3 – LEW – imatges

Pac 1

Qualificació: B / Nota: B

Llicència CC -BY-NC-ND

Pac 1

Correcció Pac 1

Pregunta 6

paquita_ribas-PAC1_preg6_html5

HTML / CSS / imatges última pregunta

Paquita Ribas – HTML – PAC1 LLEW

Paquita Ribas – CSS – PAC1 LLEW

Paquita Ribas – imatges PAC1 LLEW

Pac 2

Qualificació: A / Nota: A

Llicència CC -BY-NC-ND

Arxius HTML i CSS

Paquita Ribas – Pac 2 – html+css

Apunts de Llenguatges i Estàndards Web

En Llenguatges i Estàndards Web s’estudien dos llenguatges fonamentals que componen la web: l’HTML i el CSS.

En Lenguajes y Estandares Web se estudian dos lenguajes fundamentales que componen la web: el HTML y el CSS.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

També pots accedir a les PACS i pràctiques de l’assignatura / También puedes acceder a las PACS y prácticas de la asignatura

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Si us descarregau aquest zip tindreu varis exemples de llistes d’enllaços (en HTML i CSS)
Si os descargáis este zip tendréis varios ejemplos de listas de enlaces (en HTML i CSS)

Si us descarregau aquest zip tindreu varis exemples de menús correctes i incorrectes (en HTML i CSS)
Si os descargáis este zip tendréis varios ejemplos de menús correctos e inconrrectos (en HTML i CSS)

Si us descarregau aquest zip tindreu varis exemples de formularis (en HTML i CSS)
Si os descargáis este zip tendréis varios ejemplos de formularios (en HTML i CSS)

Si us descarregau aquest zip tindreu un exemple de taula senzilla (en HTML i CSS)
Si os descargáis este zip tendréis un ejemplo de tabla sencilla (en HTML i CSS)

TAULA.rarTAULA.rar

CSS bàsic / CSS básico

Etiquetes d’HTML bàsiques / Etiquetas de HTML básicas

Com utilitzar els floats / Cómo utilizar los floats

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPERA MOBILE EMULATOR
L’Opera Mobile Emulator, ens permet comprovar una web des del nostre ordinador com si s’estigués comprovant des d’un dispositiu mòbil. Es pot descarregar aquí:
http://www.opera.com/developer/tools/
Profiles – Perfils – Permet seleccionar diferents perfils de telèfon per posar en marxa. A continuació es pot seleccionar diferents opcions per a aquests perfils i llançar a través de Launch (llançament). També es poden esborrar els perfils.
Screen resolution – Resolució de pantalla – Es pot canviar la resolució de pantalla entre diferents opcions. Tenim les del menú desplegable, però també podem crear resolucions personalitzades, mitjançant el botó Add. Es demanarà la introducció de les mides d’amplada i alçada i un nom per a la nova resolució. També es poden eliminar les existents.
Pixel density – Densitat de píxels – Funciona com l’anterior punt. Hi ha perfils genèrics, però també podem crear-ne de nous o eliminar els existents.
Input – Entrada
Es pot triar entre dos opcions:
– Touch – Si escollim aquesta, bàsicament podrem controlar el resultat d’Opera Mobile.
– Keypad (Teclat) – Si es tria aquest s’haurà de controlar amb el teclat.El Opera Mobile
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Emulator, nos permite comprobar una web desde nuestro ordenador, como si se estuviera comprobando desde un dispositivo móvil. Se puede descargar aquí:
http://www.opera.com/developer/tools/
Profiles – Perfiles – Permite seleccionar diferentes perfiles de teléfono.A continuación, se pueden seleccionar diferentes opciones para estos perfiles y lanzar a través de Launch (lanzamiento). También se puede borrar los perfiles.
Screen resolution – Resolución de pantalla – Se puede cambiar la resolución de pantalla entre diferentes opciones. Tenemos las del menú desplegable, pero también podemos crear resoluciones personalizadas, mediante el botón Add. Se pedirá la introducción de las medidas ancho-alto y un nobre para la nueva resolución. También se pueden eliminar las existentes.
Pixel density – Densidad de píxeles – Funciona como el anterior punto. Existen perfiles genéricos, pero también podemos crear de nuevos o eliminar los existentes.
Input – Entrada
Se puede elegir entre dos opciones
– Touch – Básicamente podemos controlar el resultado de Opera Mobile.
– Keypad (Teclado) – Se deberá controlar con el teclado.


Comparte a través de Twitter

Last updated by at .