Arxiu de la categoria: Integració Digital de Continguts

Integració Digital de Continguts, pacs i pràctiques

La part teòrica de l’assignatura d’Integració Digital de Continguts consta d’un bloc d’àudio i un bloc d’imatge digital. La pràctica es bassa en Processing, una aplicació de codi obert amb un llenguatge per a la programació d’imatges, animació i so.

La parte teórica de la asignatura de Integración Digital de Contenidos consta de un bloque de áudio y un bloque de imagen digital. La práctica se basa en Processing, una aplicación de código abierto con un lenguaje para la programación de imágenes, animación y sonido.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Les PACs i Pràctiques que es mostren en aquesta pàgina són propietat de Paquita Ribas. Es publiquen per a facilitar l’estudi de l’assignatura de Disseny Gràfic a companys de la UOC. Estan baix la llicència de Creative Commons BY NC ND. Aquesta llicència permet redistribuir el material sempre que es reconegui la meva autoria. No tens permís per a utilitzar-los amb finalitats comercials ni fer obres derivades del meu treball.

Las PACs y Prácticas que se muestran en esta página son propiedad de Paquita Ribas. Se publican para facilitar el estudio de la asignatura de Diseño Gráfico a compañeros de la UOC. Están bajo la licencia de Creative Commons BY NC ND . Esta licencia permite redistribuir el material siempre que se reconozca mi autoría. No tienes permiso para utilizarlos con fines comerciales ni hacer obras derivadas de mi trabajo.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nota final de l’assignatura: Notable 8,3 / Nota final de la asignatura: Notable 8,3

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pac 1 – Àudio Digital

Qualificació: A / Nota: A

Llicència CC -BY-NC-ND

Integracio_pac1

Pac 2 – Àudio Digital

Qualificació: A / Nota: A

Llicència CC -BY-NC-ND

Integracio_pac2

Pràctica Processing

Qualificació: B7 / Nota: B7

Llicència CC -BY-NC-ND

Enunciat de la pràctica:  pràctica_cat

Explicació del consultor: maquina_estat

Explicació del codi de la pràctica:

Codi de tota la pràctica:

Manual del GPS

Last updated by at .