Arxiu de la categoria: Física

Física per a Multimèdia

En l’assignatura de Física per a Multimèdia s’estudien els moviments de les forces, el moviment ondulatori, òptica, electromagnetisme. Per a practicar els coneixements es programa amb ActionScript.

En la asignatura de Física para la Multimedia se estudian los movimientos de las fuerzas, el movimiento ondulatorio, óptica y electromagnetismo. Para practicar los conocimientos se programa con ActionScript.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Les PACs i Pràctiques que es mostren en aquesta pàgina són propietat de Paquita Ribas. Es publiquen per a facilitar l’estudi de l’assignatura de Disseny Gràfic a companys de la UOC. Estan baix la llicència de Creative Commons BY NC ND. Aquesta llicència permet redistribuir el material sempre que es reconegui la meva autoria. No tens permís per a utilitzar-los amb finalitats comercials ni fer obres derivades del meu treball.

Las PACs y Prácticas que se muestran en esta página son propiedad de Paquita Ribas. Se publican para facilitar el estudio de la asignatura de Diseño Gráfico a compañeros de la UOC. Estan bajo la licencia de Creative Commons BY NC ND . Esta licencia permite redistribuir el material siempre que se reconozca mi autoría. No tienes permiso para utilizarlos con fines comerciales ni hacer obras derivadas de mi trabajo.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Igual te interessen els resums i apunts dels mòduls de l’assignatura  / Igual te interesan los resúmenes y apuntes de los módulos de la asignatura

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Qualificació final de l’assignatura: 8,4 Notable / Nota final de la asignatura: 8,4 Notable

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pac 1

Mòduls 1, 2 i 3 de l’assignatura / Módulos 1, 2 y 3 de la asignatura.
Nota: B

Llicència CC -BY-NC-ND

CORRECCIÓ PAC 1: Presentada pel consultor de l’assignatura / CORRECCIÓN PAC 1: Presentada por el consultor de la asignatura

AJUDA PER A RESOLDRE LA PAC 1
Pregunta 1 Mòdul 1, pàg. 9 – mòdul 1, pàg. 11 – mòdul 1, pàg. 20 Pregunta 6
Pregunta 2 Mòdul 1, pàg. 14 Pregunta 7 Mòdul 2 (6.2.4), pàg. 69
Pregunta 3 Mòdul 1, pàg. 12 Pregunta 8 Mòdul 2 (5.3.2), pàg. 60
Pregunta 4 Mòdul 2, pàg. 8 – mòdul 2, pàg. 12 Pregunta 9 Mòdul 3 (2.2), pàg. 19
Pregunta 5 Mòdul 2, pàg. 18 Pregunta 10

Pac 2

L’objectiu d’aquesta PAC és la generació de moviments realistes amb l’ordinador. S’aplicaran els coneixements de cinemàtica i dinàmica adquirits en el curs. Mòduls 1, 2 i 3 de l’assignatura.
El objetivo de esta PAC es la generación de movimentos realistas con el ordenador. Se aplicarán los conocimientos de cinemática y dinámica adquiridos en el curso. Módulos 1, 2 y 3 de la asignatura.
Nota: A

Llicència CC -BY-NC-ND

Apartat 1 –  Moviment rectilini uniformement accelerat

Apartat 2 – Moviment oscil·latori

Apartat 3 – Moviment circular

Apartat 4 – L’astronauta saltarí

Apartat 5 – Massa que penja d’una molla

RESOLUCIÓ DELS EXERCICIS

Pac 3

Mòduls 4, 5 i 6 de l’assignatura / Módulos 4, 5 y 6 de la asignatura.
Nota: A

Llicència CC -BY-NC-ND

CORRECCIÓ PAC 3: Presentada pel consultor de l’assignatura / CORRECCIÓN PAC 3: Presentada por el consultor de la asignatura

AJUDA PER A RESOLDRE LA PAC / AYUDA PARA RESOLVER LA PAC
Pregunta 1 Mòdul 4 (1.1.2), pàg.9 i pàg. 10 Pregunta 6 Mòdul 6 (2.2.2), pàg.27
Pregunta 2 Mòdul 4 (1.2.1), pàg.14 Pregunta 7 http://ca.wikipedia.org/wiki/Disc_dur
http://www.monografias.com/trabajos5/discmagn/discmagn.shtml
Pregunta 3 Mòdul 4 (1.3), pàg.25 Pregunta 8 http://www.slideshare.net/ingdianabaquero/ondas-radiosatelimicroo
http://www.profisica.cl/comofuncionan/como.php?id=45
http://www.profisica.cl/comofuncionan/como.php?id=48
Pregunta 4 Mòdul 5 (1.1), pàg.7 i pàg. 8 Pregunta 9 http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_%28inform%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_vol%C3%A1til
http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_no_vol%C3%A1til
Pregunta 5 Mòdul 6 (1.2.1), pàg.8 Pregunta 10 Mòdul 6 (2.5), pàg.23

Pac 4

Exercicis pràctics sobre els mòduls 4, 5 i 6 de l’assignatura.
Ejercicios pràcticos sobre los módulos 4, 5 y 6 de la asignatura.
Nota: A

Llicència CC -BY-NC-ND

CORRECCIÓ PAC 4: Presentada pel consultor de l’assignatura / CORRECCIÓN PAC 4: Presentada por el consultor de la asignatura

Apunts de Física

En l’assignatura de Física per a Multimèdia s’estudien els moviments de les forces, el moviment ondulatori, òptica, electromagnetisme. Per a practicar els coneixements es programa amb ActionScript.

En la asignatura de Física para la Multimedia se estudian los movimientos de las fuerzas, el movimiento ondulatorio, óptica y electromagnetismo. Para practicar los conocimientos se programa con ActionScript.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A continuació es mostren els resums que he fet dels materials de l’assignatura de Física per a Multimèdia. En ells apareix el que considero més important. Estan publicats a Slideshare, per la qual cosa, si t’interessa baixar-te’ls has de fer clic sobre el document i descarregar-te’ls des del meu perfil de Slideshare. Pots fer ús d’ells però recorda citar-me com autora o enllaçar cap a aquesta pàgina.

A continuación se muestran los resúmenes que he hecho de los materiales de la asignatura de Física para la Multimedia. En ellos aparece lo que considero más importante. Están publicados en Slideshare, por lo que si te interesa bajártelos tienes que clicar sobre el documento y descargártelos desde mi perfil de Slideshare. Puedes hacer uso de ellos, pero recuerda citarme como autora o enlazar hacia esta página.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

També pots accedir a les PACS i pràctiques de l’assignatura / También puedes acceder a las PACS y prácticas de la asignatura

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Resolució d’exercicis d’ActionScript / Resolución de ejercicios de ActionScript

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Taules d’unitats de mesura / Tablas de unidades de medida

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SIMULADOR ELÈCTRIC PSPICE
És un programa de simulació de circuits elèctrics molt complet. Es pot descarregar aquí:
http://www.electronics-lab.com/downloads/cnt/fclick.php?fid=513
Utilització: Pspice Student / Schematics
Crear circuit: Draw / Get new part / Part name
Resistència: “r”
Font de tensió = “VDC”
Terra = “GRD_EARTH”
Una vegada seleccionat el dispositiu, cliqueu a “Place & Close”
Fent clic sobre la pantalla es col·loca el dispositiu seleccionat, i es pot girar amb “Ctrl+r”
Si fem doble clic sobre el nom, aquest es pot canviar.
Amb “Draw / wire” podrem dibuixar el cable del circuit.
Una vegada tenim el circuit dibuixar anirem a “Analysis / Simulate”. Si el dispositiu no està tancat o no té dibuixada la terra, el programa no funcionarà.Es un programa de simulación de circuitos electrónicos muy completo. Se puede descargar aquí:
http://www.electronics-lab.com/downloads/cnt/fclick.php?fid=513
Utilización: Pspice Student / Schematics
Crear circuito: Draw / Get new part / Part name
Resistencia: “r”
Fuente de tensión = “VDC”
Tierra = “GRD_EARTH”
Una vez seleccionado el dispositivo, clicar en “Place & Close”
Haciendo clic sobre la pantalla se coloca el dispositivo seleccionad. Se puede girar con “Ctrl+r”
Si hacemos doble clic sobre el nombre, éste se puede cambiar.
Con “Draw / wire” podremos dibujar el cable del circuito.
Una vez tengamos el circuito dibujado, iremos a “Analysis / Simulate”. Si el dispositivo no está cerrado o no se ha dibujado la tierra, el programa no funcionará.SIMULADOR DEL SISTEMA ÒPTIC D’UNA CÀMERA DE FOTOS
El programa Crocodile Science Player simula una càmera fotogràfica. Es pot descarregar aquí:
http://www.crocodile-clips.com/en/Crocodile_Science_player/
S’executa el programa. Aneu a “Physics simulations / The camera”
Per a utilitzar les lents, només s’han de moure cap a la càmera arrossegant amb el mouse.El programa Crocodile Science Player simula una cámara fotográfica. Se puede descargar aquí:
http://www.crocodile-clips.com/en/Crocodile_Science_player/
Se ejecuta el programa. Vamos a “Physics simulations / The camera”
Para utilizar las lentes, sólo se tienen que arrastrar con el mouse hacia la cámara.

SIMULADOR DE CÀRREGUES ELECTROSTÀTIQUES
Amb aquets applet podrem comprovar el comportament de les càrregues positives i negatives. Visualment molt pràctic
http://www.xtec.cat/~ocasella/applets/elect/appletsol2.htm

Con este applet podremos comprobar el comportamiento de las cargas positivas y negativas. Visualmente muy práctico.
http://www.xtec.cat/~ocasella/applets/elect/appletsol2.htm


Comparte a través de Twitter

Last updated by at .