En Documentació Audiovisual s’estudien els conceptes de patrimoni i arxiu audiovisual i tot el referent a la catalogació i preservació d’aquests documents. En Documentación Audiovisual se estudian los conceptos de patrimonio y archivo audiovisual y todo lo referente a la catalogación y preservación de estos documentos. . . . . . . . . . . .… Read More


L’assignatura de Programació Web introdueix el llenguatge de programació JavaScript i els conceptes bàsics de programació orientada a objectes. També el DOM, com a model d’objectes dels navegadors. La asignatura de Programación Web introduce el lenguaje de programación JavaScript y los conceptos básicos de programación orientada a objetos. También el DOM, como modelo de objetos… Read More


L’assignatura Administració i Gestió d’Organitzacions ens inicia en el món de les organitzacions des de la perspectiva professional de les tecnologies de la informació i la comunicació. S’aprenen conceptes relacionats amb l’empresa, àrees funcionals i estructures organitzatives. La asignatura de Administración y Gestión de Organizaciones nos inicia en el mundo de las organizaciones desde la… Read More


La part teòrica de l’assignatura d’Integració Digital de Continguts consta d’un bloc d’àudio i un bloc d’imatge digital. La pràctica es bassa en Processing, una aplicació de codi obert amb un llenguatge per a la programació d’imatges, animació i so. La parte teórica de la asignatura de Integración Digital de Contenidos consta de un bloque… Read More


L’assignatura de Matemàtiques II per a la Multimèdia consta de dos blocs. El primer es dedica a la codificació, criptografia i compressió de dades. S’estudien els fonaments dels codis que s’utilitzen per a transmetre informació a través de qualsevol xarxa digital i com protegir aquesta informació de persones no autoritzades. El segon bloc es dedica… Read More


La usabilitat és un element clau en disseny i desenvolupament de productes multimèdia. En aquesta assignatura es treballen els conceptes clau, es coneixen i planifiquen avaluacions de la usabilitat i s’analitzen els resultats. Es cursa després d‘Arquitectura de la Informació i Disseny d’interfícies Multimèdia. La usabilidad es un elemento clave de diseño y desarrollo de… Read More


En aquesta assignatura es treballen els aspectes que intervenen en tot procés interactiu entre les persones i els ordinadors. Es desenvolupa també la capacitat de dissenyar interfícies d’acord amb els criteris i orientacions proposades per la metodologia de Disseny Centrat en l’Usuari. Es treballa també el prototipat funcional i gràfic per a plataformes web i… Read More


A Mitjans Interactius s’analitzarà amb detall l’ecosistema on es desenvolupen les disciplines multimèdia, és a dir, el context de diferents interfícies multimèdia. És una assignatura més bé teòrica i d’anàlisi. En Medios Interactivos se analizará con detalle el ecosistema donde se desarrollan las disciplinas multimedia,es decir, el contexto de las diferentes interfaces multimedia.Es una asignatura… Read More


L’assignatura de Xarxes Multimèdia presenta una visió introductòria de les xarxes de computadors, com s’estructuren, quins dispositius les integren, quines són les normes  protocols i quines són les seves aplicacions i serveis. La asignatura de Redes Multimedia presenta una visión introductoria de las redes de computadoras, como se estructuran, que dispositivos las integra, cuales son… Read More


Composició Digital s’enfoca sobre el camp professional del disseny audiovisual i la composició de vídeo. L’objectiu de l’assignatura és donar a conèixer la dimensió estetico-comunicativa. Per a desenvolupar les pràctiques, es treballa amb el programa After Effects d’Adobe. Composición Digital se enfoca sobre el campo profesional del diseño audiovisual y la composición de vídeo. El… Read More